Jeremiah 21

<<  JEREMIAH 21  >>

1Kumpibawipa Zedekiah in Jeremiah hnen ah Melkhiah fapa Pashhur le Maaseiah fapa Zephaniah khiah feh ruai ai amahte in Jeremiah hnen ah, 2“BAWIPA hnenah thu kin zawt sah tu. Ziangmanti fangin Babilon kumpibawipa in kin sim i. BAWIPA in a ngaihsun urkul a per awng hnak bangin kin vumah kin bawt thai tuh i. Ciafangin kumpibawipa khiah kin hnenin tlan tuh i.” ti in zawt i.

3Ciafangin Jeremiah in amahte hnenah, “Zedekiah hnenah hetih bangin rel tuu-ih: 4‘Israel BAWIPA Pathian in, “Khua renhnak seen pua in ning kulh tu Babilon kumpibawi le Khaldean te ning tawnghnak ning kut ai raaltawng hnak thilri khiah ning lang sah ngangkhaw, he khua laiteng ah pum tuh ing. 5Kaimah rori in i thinraw rauh in ningte khiah huthawm lian ngai thawn ning tawng tuh ing. 6He khua ai umtu minung le sumhnamte khiah a veksenin kaimah in seu tuh ing. Urhnak lian ngai thawn thi tuh i. 7Ciaben fangin, Judah kumpibawipa Zedekiah le a hnenumte le a minungte le urhnak le vangsau le rian ai taanglai hnak hmuahhmuah khiah, Babilon kumpibawipa Nebukhadnezzar kut ah le amahte raalte kut ah le amahte rek nuamtu te kut ah ap tuh ing. Ciafang in amahin amahte khiah vangsau thawn rek tuh i. Amah in amahte khiah zah tuh lo i. Ning khai hio tuh lo ai, ngaih khai har tuh lo i.” tin rel i.’ tin rel tu.

8Cen he mite hnenah ‘BAWIPA in, “Sik tuu-ih. Ning hmai ah nunhnak le thihhnak lampui ning dah sah ing. 9He khua songai taang tute khiah vangsau le rian le urhnak in thi tuh i. Ikhalselai ning kulh tu Khaldean te hnenah tlan tu khiah nung tuhai a nunhnak khiah lehsawng bangin ngah tuh i. 10Ziangmanti fangin he khua khiah phathnak i lo ai hnawmcan tuhin tum zo ing.” ti in BAWIPA in ti i. “He khua khiah Babilon kumpibawipa kut songah ap tuhai amah in mai in tai tuh i.” ti in ti i.’ ti in rel tu.

11Cen Judah kumpibawi innkua thu ah, ‘BAWIPA relhnak thu khiah za tuu-ih. 12Aw David fate. BAWIPA in,

   “Zing in a hmanin thukhan tuu-ih.
A rokhnak mite khiah a roktute kut
songin luat ruai tuu-ih.
Cialo fangin, ning bawnhnak khiah sual
manin i thinrawhnak khiah mai bangin
kang tuhai aisu in khai hmit ben tuh lo i.

13 Rawn zawllai ai umtute,
Ning lakah thin i raw i.
‘Aisu in kin tawng tuh i?
Aisu in kin inn songah lut tuh i?’
ti ai reltu zawllai ai lungto.

14Ikhalselai ning perhnak bangin
ning cawh tuh ing.” ti in BAWIPA in ti i.
Ning tupui songah mai sem ngangkhaw,
a hiang cingkim ai zaizongza khiah
kang tuh berh i.” ti in ti i.’ ti in rel tu.” ti in ti i.

<<  JEREMIAH 21  >>