Jeremiah 20

<<  JEREMIAH 20  >>

1Ciafangin BAWIPA inn ai phungkite uktu Immer fapa Pashur in Jeremiah ai he prawfet thute relhnak khiah za i. 2Ciafangin Pashur in prawfet Jeremiah khiah vit ai BAWIPA inn hiang ai Benjamin kawldawngkham hiang ah thawnghla i. 3A thangha fang in Pashhur in Jeremiah khiah thawng songin suah i. Ciafangin Jeremiah in amah hnenah, “BAWIPA in na hming khiah Pashur ti in na ko lo i. Ikhalsaelai Magor-Missabib ti in na ko i. 4Ziangmanti fangin BAWIPA in, ‘Sik tu, nangmah khiah nangmah lakah le a rualpuite hnenah mikih kul in na bawn tuh ing. Amahte khiah a raalte kut ah thi tuhai na mit in hmu tuh i si. Judah mite khiah a veksenin Babilon kumpibawipa kut songah pe tuhai amah in Babilon ah phur in thawnghla tuhai amahte khiah vangsau thawn rek tuh i. 5Cia zolo ah he khua songai thilri hmuah le rong hmuah le a mankhung thil hmuahhmuah khiah a veksenin pe tuh sio ing. Judah kumpibawi te ai sumsaw khiah a veksenin amahte raalte kut ah pe tuhai amahte in rok tuhai Babylon ah phur tuh sio i. 6Cen nang Pashhur khai na inn ai um tute a veksen kawmin ning pom tuh sio i. Nangmah khiah Babilon ah feh tuh ai ciata ah na thi tuh i. Ciata ah nangmah kawmin thudon prawfet thu na relhnakte na rualpui kawmin ning vui tuh i.’ ti in ti i.” ti in rel i.

7 Nangmah in aai zawl bangin i zawl ai, na sang ing.
I tahin na hat sawn manin i neh i si.
Mite in ni siar in hnih i cip i.
Mi zauhsuam hnak i cang i.

8  Ziangmanti fangin i pong caang in kap ing.
“Tawng dunhnak le hnophnak.”ti lek in au ing.
Ziangmanti fangin BAWIPA thu manin kaimah
khiah zakthi kul le mite in nisiar in zauh i suam i.

9  Ciamanin kai in, “Amah khiah rel tuh bul lo ing.
A hming in khai thurel tuh lo ing.” ti in ti ing.
Ikhalselai amah thu khiah i thinlung songah
mai bangin kang ai i ruh songah um ngio i.
A thu rel awl ai um tum fangin i cawl rauh i.

10 Ziangmanti fangin mi tamngai in,
“Nuamhmun caang ah laukul um i.” ti in
zauh i suam lamin rel i.
Amahte in, “Rel tulai, rel tuh sai i ing.” ti in ti i.
I rualpuite in lungsui tuhin um in i cul hnelhno i.
Amahte in, “Amah khiah aai zawl bangin zawl thill na tu.
Ciafangin amah khiah neh tuh lio i sing.
Ciafangin amah khiah phuzul ngah tuh i sing.” ti in rel i.

11 Ikhalselai BAWIPA khiah kaimah thawn um ai,
amah khiah a lian bik le a laukul bik i.
Ciamanin i rek nuam tute in lungsui tuhai i neh tuh lo i.
Amahte khiah zakthi rauh tuhai,
amahte khiah khangso tuh lo i.
Amahte khiah kumzangza in zakthi kul
tuhai cia khiah aisu in khai hai sah tuh lo i.

12 Ikhalselai vancung mite BAWIPA,
Nangmah in mi dikcangte khiah cu i si.
Mi thinlung le ruathnak khiah hmu sah i si.
Amahte khiah na phuzulhnak i hmuh tu.
Ziangmanti fangin nangmah in i thu khiah i rel sah zo i si.

13 BAWIPA hnenah lasa tu.
BAWIPA khiah cuan tu.
Ziangmanti fangin mi farahte nunhnak khiah
mi pha lote kut songin luat ruai zo i.

14 I te nia khiah awrsia in cukcam tu seh.
I nuu songin i te nia khiah hmuifu ma seh.

15 I paa hnenah, “Fapa niu nai i si.”ti ai thantu
pa vumah, awrsia camhnak um ta tu seh.

16 Cia pa khiah sir lo in BAWIPA ai
hnawmcanhnak khuate bangin cang tuh seh.
Amah in zing ai kaphnak le sun ai auhnak
aw khiah lo za tu seh.

17 Ziangmanti fangin amah in i nu sul songah i rek lo i.
I nuu sul khiah i hlankua cang thai napui i.
I nuu sul khiah kaimah thawn khaang i.

18 Zaimanin i nun song khiah zakthi li ai
um tuhin le kuli per tuh le lungsia tuhin
i nuu sul songin i te i pa?

<<  JEREMIAH 20  >>