Isaiah 38

<<  ISAIAH 38  >>

Ciateng in Hezekiah khiah thi banghma in ur i. Ciafangin Amoz fapa Isaiah khai a hnenah kawi ai, “Bawipa in, ‘Na thi tuhai na nung tuh lo i hang. Ciamanin na inn khiah a remcia in dah tu,’ti in na ti i,”ti in rel i. 2Ciafangin Hezekiah khai bangkhang hmunlam ah her ai, Bawipa hnenah, 3“Aw Bawipa, Na hmai ah a hman le thinkung niu in vak ai na hmai ah a pha i bawnhnak khiah lo i hih sah tulaw.”ti in sawngen i. Ciafangin Hezekiah khai lungsia ngai in kap i. 4Ciafangin Isaiah hnenah Bawipa thu khiah, 5“Let leh tulai Hezekiah hnenah,‘Na paa David Pathian, Bawipa in, “Na sawngen hnak khiah na za sah ing. Na mithli khai na hmu sah ing. Na nunhnak kum hlainga na belh sah tuh ing. 6Nangmah le he khua khiah Assiria kumpibawi kut songin luat ruai tuh ing. He khua khiah o tuh ing,”ti in ti i,’ti in rel tu,”ti in ruai i. 7Ciafangin Isaiah in, “Bawipa ai relhnak bangin bawn tuhhnak hnikhnaihhnak khiah he i: 8Ahaz in ni tehhnak vumai a hlaa khiah a hnualamah degree sawmkhat let ruai tuhing.”ti in ti i. Ciamanin ni tehhnak vumah a hlaa khiah Bawipa in degree sawmkhat a hnualamah let ruai leh i.

9 He khiah Hezekiah in a ur awng ai cak leh fangin nganhnak thu i:

10 Kaimah in, “I nun a phaber laiteng ah,
A taanghnak i nung tuh laihnak kum khiah i lang sah lio manin,
Sheol kaw dawngkham ah thi tuhin kawi tuh ing.” in rel ing.

11 Kaimah in, “YAH Pathian,
Bawipa khiah a nungte ram ah hmu tuh lo i hang ing.
Laivum ai umtu mite lakah minung khiah
hmu tuh nawn lo i hang ing.

12 I nunhnak khiah bo lio i hang.
Tukhal tu buk bangin i lang sah lio i.
Thiamtak tu bangin i nunhnak khiah cem lio ing.
Thiam luang vumin amah in i cem lio i.
Zinglam ai panin zanlam tian,
I bo ruai i si.

13 Zing khuavar tian iang ing.
Chintit bangin amah in i ruh khiah
a veksenin i ek sah sio i.
Zinglam ai panin zanlam tian,
I bo ruai i si.

14 Kawlva le paipi bang in aai ing.
Khuro bangin kap ing.
Van lam sikhnak in i mit khai i vai i.
Aw Bawipa, rim i su i.
I bawm tu.

15 Zai rel thill ing?
Amah in i rel zo i.
Cen amah in khai he khiah bawn zo i.
I rauhla khiah thin-ur manin,
I nun songah phantak niu in nung tuh ing.

16 Aw Bawipa, hete thawnin mite khiah nung ruai i.
Cen kai khai hete thawnin i nung i.
Ciamanin nangmah in i cak ruai leh tuhai,
i nung ruai tuh i si.

17 Ciatih bangin thin-ur ai um khiah
Kaimah phathnak ca manin i tuh i.
Ikhalselai nangmah in i it manin,
hnophnak khua songin i o zo i si.
Ziangmanti fangin i sualhnak khiah a veksenin
na zaanglam ah lon sio i si.

18 Ziangmanti fangin Sheol in na an thill lo i.
Thihhnak in na cuan thill lo i.
Kua songah lut tute in
Na thuhman khiah umm tuhhnak nai lo i.

19 Kaimah in tun nia ah na cuan bangin,
A nung minungte in na cuan tuh i.
A paate in na thuhman khiah a fate
hnenah ling ruai tuh i.

20 Bawipa in i o tuh i.
Ciamanin i nung song hmuah in Bawipa inn songah
guitar thawn lasa tuhi i sing.

21 Ciafangin Isaiah in, “Amahte in thaihmin hlom khat lang tu selai a hmaihma vumah nawih tu selai cak tuh i.”ti in ti i. 22Ciafangin Hezekiah in Isaiah hnenah, “Bawipa in i cak ruai tuh ai, Bawipa inn ah hong tuh khiah zai bang hnikhniahhnak i tuh i?”ti in zawt i.

<<  ISAIAH 38  >>

Recent Posts