2 Thesalon 2

<< 2 THESALON 2 >>

2Kin Bawipa Zisu Khrih hlengleh hnak le kinte khiah amah thawn kin khawm tuhhnak thu ah ulenaute 2Profet thurelhnak le thuthanhnak le Bawipa khiah hleng zo i hang ti in kin in lai ning kuat bangin ning zahnak lakah thincawl le a lau in um tuh lo in ning ngen i ing. 3Aisu in khai ning zawl ma seh. Ziangmanti fangin cia nia hleng hlanah ralpuitho hmasa tuhai upadi dan hmuahhmuah hnawmcantu le hnawmcan tuh ai thukhansa zo pa khiah larruai tuh i. 4Cia pa in Pathian khiah tawng tuhai Pathian hnakin upa sawnin amah veve khiah do tuh ai Pathian temple songah to tuhai amah veve khiah Pathian ing tfm phuang tuh i. 5Ningte thawn i um tengin he thute khiah ning rel awng khiah hih lo i sim? 6Cen tunin amah khiah aisu in khamngio i lai ti khiah ling i si. Ciammanin amah khiah a cu khim fangin larruai tuh i lai. 7Ziangmanti fangin tunin upadi dan hnawmcantu pa ai huthawm khiah a thupniu in naper zo i hang. Ikhalselai amah khamtu pa in cia pa khiah kham ngio i lai. 8A khamtupa khiah lang lio fangin upadi dan hnawmcantupa khiah larruai tuh i. Ciafangin cia pa khiah Bawipa Zisu in a ka songai a haihawh thawn neh tuhai Bawi Zisu a hleng fang ai a var a tleu in cia pa khiah hnawmcan tuh i. 9Cia upadi dan hnawmcantu pa khiah Satan diu bangin hleng tuhai a hman lo power le hnikhnaih hnak le ngaihsun urkul tamngai thawn hleng tuhai, 10A pai a thi tuh mite khiah a pha lo phun cang thawn zawl tuh i. Amahte in thuhman khiah sangin ohnak ngah thai napui ai thuhman khiah el in dafh lo manin a pai in thi tuar tuh i. “Ciamanin Pathian in zawlhnak lianpui khiah amahte hnen ah hlat tuhai amahte in thudon khiah sang tuh i. uCiamanin thuhman khiah sang lo ai phatlohnak lam sawn ah hiamtute khiah cawh tuh i.

13Ikhalselai Bawipa ai ithnak ulenaute, ning ca in Pathian an tuh tio khiah kin mawi i. Ziangmanti fangin a ngom ai panin Ciang Rauhla ai cianghlim naperhnak in le thuhman khiah sang manin ohnak ngah tuhin Pathian in ning ril zo i. 14Kin Bawipa Zisu Khrih thangphathnak khiah ning co bawm thilhnak tuhin Pathian in kin kawspal thupha songin heta ah ning ko i. 15Ciamanin ulenaute, ponka in le lai songin kin ai ningte ning cukhnak thu songah a kho ngai in ding in lo hlun tuuih. 16Kin Bawipa Zisu Khrih le kin ittu kin Pa Pathian le a ngaihharhnak in kumzangza zuam hnak le. a pha ummhnak kin pe tu in 17Ning thinlung khiah zuamhnak ning pe in a pha ning perhnak le ning ponghnak lakah tha lo ning pe tu seh.

<< 2 THESALON 2 >>

Recent Posts