Thukhantute 15

<<  THUKHANTUTE 15  >>

1Sangvut khawm cu fangin Samson khai me niu thawn a nu khiah leng i. Ciafang in amah in, “I nu thawn a khan songah itkawm nga ing?”ti in ti i. Ikhalselai a paa in lut siang lo i. 2A paa in, “Nangmah in amah khiah hua rori na vuah peu ing. Ciamanin amah khiah na rual pa pe lio ing. A nau khai mawi sawn lo im? Amah khiah nu tu sawn.”ti in ti i. 3Ciafangin Samson in amahte hnenah, “Tun ngawn Filistin te khiah ur ruai lengkhaw i mawh tuh lo i!”ti in ti i. 4Ciafangin Samson khai mehleng zathum khiah pom i. Meifar khiah lang ai  cia mehlengte khiah a mai le mai in pen sah le cia meifar khiah cia mehlengte panih mai lakah thiat i. 5Samson in cia meifar te khiah tai fangin cia mehlengte khiah Filistin te lo ai rong kung lakah hlat le ciafangin cia rong kung te khiah a vuva in capit vuandum le oliv thing kawm in a veksein kang sio i. 6Ciafangin Filistin te in, “He khiah aisu in bawn i pa?” ti in zong i. Amah te in, “Timni mak pa Samson in bawn i. Ziangmanti fangin Timni in Samson nu khiah lang sah ai a rual pa pe lio i.” ti in sawn i. Ciamanin Filistin te khai kawi le cia nuu le a paa khiah mei in tai i. 7Ciafangin Samson in amahte hnenah, “Ciatih bangin ning bawn manin, phu ning zul tuh ing. Ciaben fangin com tuh ing.” ti in ti i. 8Ciafangin Samson in amahte khiah tawng dek ai a tamngai rek ngah i. Ciafangin ani khai Etam lung kua song ah um i. 9Filistin te khai hong ai Judah ah caam ai Lehi tian ah feh i. 10Ciafang Judah mite in, “Zaimanin kin tawng tuhin hong i si?” ti in zawt i. Ciamanin amahte in, “Samson in kin vumah bawn bangin amah vumah bawn tuhin amah pom tuhin hong i ing.” ti in sawn i. 11Ciafangin Judah mite thawngthum  khiah Etam lung kua ah zu ai Samson hnenah, “Filistin te in kin uk khiah ling lo i sim?” ti in zawt i. Samson in amahte hnenah, “Amahte in i vumah bawn bangin amahte vumah bawn ve ing.” ti in  sawn i. 12Ciafangin amahte in Samson hnenah, “Filistin te  kut ah na ap tuhin na pom tuh in zu i ing.” ti in ti i. Ciafangin Samson in, “Ningmah rori in i rek tuh lo in thu i kham tuu-ih.” ti in ti i. 13Ciamanin amahte in, “Na rek tuh lo i ing. Ikhalselai a kho ngai in na pen nga ingkhaw amahte kut ah na ap tuh i ing. Ikhalselai na rek tuh hrimhrim lo i ing.” ti in rel i. Ciafangin amahte in Samson khiah rihual thar panih thawn pen ai lungpui vumin fehpui i.

14Amah khiah Lehi ah hleng fangin, Filistin te khai amah khiah hawk kongin kawi i. Ciafangin Bawipa Ciang Rauhla khiah thawm lian ngai in a vumah hleng ai a banpui ai cia rihualte khiah mei ai kanghnak  vori bangin cat ai, a kut ai penhnak rite khai cat berh i. 15Samson in lak kharuh thar pakhat khiah tawk ai a kut in cia lak kharuh khiah lang ai cia thawn in mi thawngkhat rek ngah i. 16Ciafangin Samson in,

   “Lak kharuh thawn, a pum a pum in,
lak kharuh thawn mi thawngkhat rek ing.” ti in ti i.

17Ani khai ciatih in a pong ben fangin cia lak kharuh khai lon teu ai cia hmun khiah Ramoth Lehi, ti in ko i.

18 Ciafangin ani khai tihaal ngai i. Ciamanin Bawipa hnenah kap ai, “Na hnenum kut in hetih in nehhnak i pe zo ai, tunin tihaal manin i thi in vunpar cemlo te kut songah i tlok tuh im?”ti in ti i. 19Ciamanin Bawipa in Lehi ai laipua khiah kak ruai le ti suak ai ciafangin Samson in cia ti ding i. Ani khai nung sungso ai  tha nai leh i. Ciamanin Samson in cia hmun khiah En Hakkore ti in ko ai tunnia tian in Lehi ah um hlen i. 20Samson in Filistin te san ah kum 20 Israel mite thukhan sah i.

<<  THUKHANTUTE 15  >>

Recent Posts