Thukhantute 13

<<  THUKHANTUTE 13  >>

1Ciafangin Israel mite in Bawipa hmai ah sual leh thio i. Ciamanin Bawipa in amahte khiah Filistin te kuthnia ah kum sawmli ap i. 2Ciafangin Dan phun ai Zorah mi Manoah in nu pakhat nai ai cia nuu khiah fatong i. 3Ciafangin Bawipa vancung mi khiah a hnenah hleng ai, “Nangmah khiah fatong inapui ai fapaai tuhai pasal niu in te tuh i. 4Ciamanin capittizu le a dang zu khiah ding mah. Cen a cianglo rong khai ei mah. 5 Ziangmanti fangin, nangmah in fapaai tuhai pasal niu in te tuh i. A sam khai met tuh lo i si. Ziangmanti fangin amah khiah Nazirit i tuhai a te ai pahin Pathian hnenah a tumce in dah tuh le ciafangin amah in Israel mite khiah Filistin te kut in luat ruai tuh i.”ti in rel i.

6Ciafangin cia nuu khai a pa hnenah kawi ai, “Pathian minung pakhat khiah i hnenah kawi i. Amah khiah Pathian vancung mi bang i ai kihkul ngai i. Konin hleng i ti khai zawt lo ing. Cen amah in khai a hming i rel lo i.  7Ikhalselai amah in, ‘Nangmah in fapaai tuhai pasal niu in te tuh i. Ciamanin capittizu le a dang zu khiah ding mah. A ciang lo rong khai ei mah. Ziangmanti fangin amah khiah a te ai pan pah in a thi nia tian Pathian hnenah Nazirit cang tuh i.’ti in i rel i.”ti in rel i.

8Ciafangin Manoah in Bawipa hnenah sawngen ai, “Aw Bawipa, a te tuhhnak nau pasal khiah kontih bangin thucuk tuh khiah kin cuk tuh in kin hnenah na hlathnak Pathian minung pa khiah ninghio niu in kawi ruai leh tu.”ti in ngen i. 9Pathian in Manoah sawngenhnak khiah za ai Pathian vancung mi khai cia nuu hnenah lo lakah a um teng fangin kawi leh thio i. Ikhalselai a pa Manoah tu amah thawn um lo i. 10Ciafangin cia nuu khai a rang ngai in a pa ko ai, “I hnenah hleng tu mimung pa khiah heta ah i!” ti in rel i. 11Manoah khai tho ai a nu hlun i. Cia mi pa hnenah hleng fangin, “Nangmah khiah i nu pon tu pa i sim?” ti in zawt i. Cia pa in, “Ing.” ti in sawn i. 12Ciamanin Manoah in amah khiah, “Na relhnak na thu bangin khim fangin nau pasal niu khiah a nundan le a naper dan khiah a kontih i  tuh i?” ti in zawt i. 13Ciafangin Bawipa vancung mi in, “Na nu in i relhnak bangin a veksen in hlun tu seh. 14Capit kung ai suakhnak zai khai ei ma seh. Cen capittizu le a dang zu khai ding ma seh. A ciang lo rong khai ei ma seh. Amah in i ruaihnak bangin bawn tu seh.” ti in rel i.

15Ciafangin Manoah in Bawipa  vancung mi hnenah, “Nangmah ca in me niu na ro sah hlanlo kin hnenah um kin daih i.” ti in ti i. 16Bawipa vancung mi in, “Ningte in i kham rinin ning rong ning ei sah tuh lo ing.  Ikhalselai mei thawn a hlu bawn leisikhaw, Bawipa hnenah hlu tuu-ih.” ti in rel i. (Manoah in amah khiah Bawipa vancung mi i ti ling lo i.) 17Ciafangin Manoah in Bawipa vancung mi hnenah, “Na hming khiah aisu i? Na relhnak thu bangin khim fangin nangmah upathnak bawn kin nuam i.” ti in ti i. 18Ciafangin Bawipa vancung mi in amah hnenah, “Ngaihsunurkul rauh i ti khiah hmu i si. Ziangmanin hming i zawt i si?” ti in ti i. 19Ciamanin Manoah in me niu pakhat khiah rongmu thawn in Bawipa hnenah lungpui vumah hlu i. Ciafangin Amah in Manoah le a nu mithmuh in ngaihsunurkul ngai bawn i: 20Meilei khiah awlta vumin van ah kaai fangin, Bawipa vancung mi khai cia meilei songin vancung ah kai i. Manoah le a nu in cia khiah hmu fangin anite khai laipua ah bok kawm i. 21Bawipa vancung mi khiah Manoah le a nu hmun ah laar nawn lo fangin, Manoah in amah khiah Bawipa vancung mi i ti in ling i. 22Ciafangin Manoah in a nu hnenah, “Kin thi tuh rori i. Ziangmanti fangin Pathin hmu lio i sing.”ti in ti i. 23Ciafangin a nu in amah hnenah, “Bawipa in kin rek nuam selai, mei thawn taihnak a hlu le rongmu hlu khiah kin kut songin kin saang sah tuh lo i. Cen he thilte hmuah khai kin hmuh tuh lo i. Cen he bang thute khai tunteng in kin rel tuh lo i.” ti in ti i.

24Ciamanin cia nuu songin nau pasal niu in te ai a hming khiah Samson ti in bawn i. Naupang niu khai khaang ai amah khiah Bawipa in hmuifu bur i. 25Ciafangin  Zorah le Eshtaol laklawh ai Mahaneh Dan ah Bawipa Ciang Rauhla khai Samson vumah hleng i.

<<  THUKHANTUTE 13  >>

Recent Posts