Jonah 1

<<  JONAH 1  >>

1Ciafangin BAWIPA thu khiah Amittai fapa Jonah hnenah hleng i. BAWIPA in Jonah hnen ah, 2“Tho tulai, khia khua lianpui Nineveh ah feh tulai, amahte khiah hau tu. Ziangmanti fangin amahte sualhnak khiah i hmai ah hleng zo i.” ti in rel i. 3Ikhalselai Jonah khai BAWIPA hmun in Tarshish ah tlan i. Ani khai Joppa ah zu ai ciata in Tarshish ah feh tuh timbaw pakhat tawk i. Ciamanin ani khai a tiket lai le timbaw songah lut ai amahte thawn BAWIPA hnenin tlan i.

4Ikhalselai BAWIPA in tipui vumah khuahu pui tlung ruai manin cia timbaw khiah khoi tum i. 5Ciafangin timbaw mawng tute khai lau i. Aisu hmuah in amahte pathian hnenah sawngen tlang ai timbaw zaang ruai tuhin timbaw songai thilri te khai tipui songah lon i. Ikhalselai Jonah tu timbaw songai a hniataber khaan songah zu ai tal le mitmu hiar i. 6Ciamanin timbaw captain pa khai a hnenah kawi ai, amah hnenah, “Zaimanin mitmu i si? Tho tulai, na Pathian hnenah sawngen tu. Na Pathian in kin ruat thai pang ai ciafangin kin thi tuh lo i.” ti in ti i. 7Ciafangin anite khai amahte tlangtlang, “Aisu manin he rimsuhnak khiah kin vumah hleng i ti ling thai in me hlah nga sing.” ti in rel tlang i. Ciafangin anite khai me hlah fangin Jonah vumah hleng i. 8Ciafangin amahte in amah hnenah, “Zaimanin he rimsuhnak khiah kin vumah hleng i ti khiah kin rel tu. Zai bang naper i si? Na ram tang a kon ram i? Cen zai minung i si? ti in zawt i. 9Ciafangin Jonah in amahte hnen ah, “Kaimah khiah Hebru mite ing. Tipui le laipua bawntu vancung ai Pathian BAWIPA khiah bia ing.” ti in rel i.

10Ciafangin cia mite khai lau rauh manin amah hnenah, “Zaiman he khiah bawn i si?” ti in zawt i. Ziangmanti fangin amah in amahte khiah rel manin, amah khiah BAWIPA hnenin tlan i ti khiah ling i. 11Ciafangin amahte in a hnenah, “Tipui khiah dap thai in na vumah zai bawn nga ing?” ti in zawt i. Ziangmanti fangin tipui vumah khuahu khai rauh amam i. 12Ciafangin amah in, “I daang tu i lai tipui songah i lon tuu-ih. Ciafangin tipui khiah dap tuh i. Ziangmanti fangin he khuahu pui khiah kaimah manin i ti khiah ling ing.” ti in sawn i. 13Ikhalselai timbaw mawng tute in timbaw khiah varkam ah kawih tuhin siarmawti in mawng napui ai, mawng ben lo i. Ziangmanti fangin cia khuahu khiah rauh amam i. 14Ciamanin anite khai BAWIPA hnenah, “Aw BAWIPA, he pa manin kin thi ruai mah. Cen mawh nai lo pa thi man khai mawh kin hluk mah. Ziangmanti fangin, aw BAWIPA, nangmah na nuam bang in bawn i si.” ti in sawngen tlang i. 15Ciamanin anite khai Jonah khiah daang le tipui songah lon i. Ciafangin tipui khai dap sungso i. 16Ciafangin cia mite khai BAWIPA khiah kih rauh ai, BAWIPA hnenah raithawi ai thu khai kham i.

17Ciafangin Jonah lem tuhin BAWIPA in nga lian pui khiah lo dah cia i. Ciafangin Jonah khai nga pui song ah ni thum le zan thum um i.

<<  JONAH 1  >>

Recent Posts