Jeremiah 17

<<  JEREMIAH 17  >>

1 Judah te sualhnak khiah
thir khedan thawn ngan zo i.
Daimon thawnin minung te
thinlung songah le ning awlta ai ki vumah khet zo i.

2  A fate in tlaang saang vumai
thing hing hniaah amahte awlta le
thing thawn zukhnak
mizukte khiah hih i.

3  Aw hampalakai i mualtlaang,
Na naihhnak le na hlawnthil le ning sual
hmun ning ram ai a saang biahmunte khiah
a veksen in mi in rok ruai tuh ing.

4  Cen nangmah in khai kaimah ai na
pehnak na rothil khiah zam tuh i si.
Na ling lo hmun ramah nangmah in
na raalte hnenum cang na ruai tuh ing.
Ziangmanti fangin nangmah in mai bang in
thin i raw ruai i si.
Cia mai khiah kumzangza in kang tuh i.”

5  BAWIPA in,
“Minung lala rinsan tu le taksa tha rinsan ai
BAWIPA khiah a thinlung in hlun lo tu
vumah cukcamhnak hleng tu seh.

6  Amah khiah nelrawn songai hnuh bang tuh i.
A pha dak fangin hmu tuh lo i.
Ikhalselai nelrawn lakah lai ro nge khiah o tuh i.
Aisu khai um lo hmun, ci umhmun laipua ah um tuh i.

7  Bawipa rinsan tu le Bawipa ummtu pa khiah hmuifu i.

8 Amah khiah ti tamngai hiang ai birhnak thing bang i tuh i.
A hnuk khai run hiang ah hla tuh bial i.
A khuasaa hleng fangin khai lau tuh lo i.
Ikhalselai a hnah khiah hing tuh i.
Ruahsi lo in ro keng fangin khai aican in um tuh lo i.
Cen a thai thai lo in khai um tuh lo i.

9  “Minungte thinlung khiah zaizongza tahin
sang tlak bul lo i.
A siava rauh i. Aisu in ling sah thill i?

10 BAWIPA, kaimah in, mite thinlung khiah sii sah ing.
Aisu khai a nundan bang in pe tuhin le
a perhnak bangin tham tuhin
mite ruathnak khiah cu sah ing.

11 Seklah in a ti khiah tlum napui ai keuh lo bangin,
A hman lo ai lianhnak ngah tute khai i ve i.
A nung laiteng in cia a lianhnak in amah khiah hlum tuh ai,
a thi fangin amah khiah mivoi i tuh i.” ti i.

12 A ngom ai panin vancung ai kumpibawi
   tauhkheng khiah kin temple umhmun i.

13 Aw BAWIPA, nangmah khiah Israel mite ummhnak i si.
Na zamtute khiah zakthi tuh i.
“I hnenin tlan tute khiah,
Laivum ah a hming khum tuh i.
Ziangmanti fangin amahte in
a nung cirhti BAWIPA khiah zaam lio i.”

 14 Aw BAWIPA, i bawl tu lai,
I cak tuh i.
I o tu lai, i him tuh i.
Ziangmanti fangin nangmah khiah i cuanhnak i si.

15 Amahte in i hnenah,
“BAWIPA thu khiah akonah i hang?
Tunin hleng tu hang seh.” ti in i zawt i.
Na tukhal khiah per awl in tlan lo in na hlun ing.
Rimsu nia khiah i daih lo i.
I kaa songai suakhnak khai i ling sah i si.
Na hmai rori ah um i.

17 I lau ruai mah.
Hnophnak nia ah nangmah khiah i ummhnak i si.

18 Hnai i hnok tute khiah zakthi tu seh.
Ikhalselai zakthi in i dah mah.
Amahte khiah thincawl tu seh.
Ikhalselai kai ngawn thin i cawl ruai mah.
Amahte vumah hnophnak nia hleng ruai tu.
Amahte khiah a letnih in hnawm ruai tu.

19BAWIPA in i hnenah, “Feh tulai Judah kumpibawite lut hmun le suak hmun mite kawldawngkham le Jerusalem ai kawldawngkham hmuahhmuah songah ding tulai, 20Amahte hnen ah, ‘Ning Judah kumpibawi te le Judah mite le he kawldawngkham songin tlumtu Jerusalem ai umtu mite, BAWIPA thu khiah ngai tuu-ih. 21BAWIPA in, “Ralring tuu-ih. Sabbath nia ah thilri phur mah ih. Jerusalem kawldawngkham songin khai kawih mah ih. 22Cen Sabbath nia ah ning inn songin thilri khai suah mah ih. Na khai per mah ih. Ikhalselai ning paate i ruaihnak bangin Sabbath nia khiah ul tuu-ih. 23 Ikhalselai amahte in hlun nuam lo ai, a naa in khai ngai nuam lo i. Amahte in ungtuang in umai zirhhnak khiah za khai za nuam lo ai saang khai saang nuam lo i.

24Ningte in a kungniu in i thu ngai in, Sabbath nia ah he khua kawldawngkham songin thilri phur lo in, Sabbath nia khiah ul in, naper lo in um leisikhaw, 25He khua kawldawngkham songin David kumpibawi tauhkheng vumah to tu kumpibawite le upate khiah siphuh leng le siphuh to kongin, amahte le a upate khiah Judah mite le Jerusalem ai umtu mite kawmin, lut tuh ai he khua khai kumzangza in um tuh ngio i. 26Ciafangin amahte khiah Judah khua hmuahhmuah le Jerusalem khua hiang caang in le Benjamin ramin le zawllai le mual vum in le hlanglam in, mai thawn taihnak a hlu le raithawihnak le rongmu hlu le rimhmui thawn kawi tuhai, BAWIPA inn ah cuanhnak raithawihnak kawih tuh i. 27Ikhalselai ningte in i thu ngai lo in, Sabbath nia ah Jerusalem khua songah lut fangin thilri phur lo in Sabbath nia khiah ul hlah leisikhaw, kawldawngkham ah mai sem tuhai Jerusalem kumpibawite inn khiah kang tuh sio ai, aisu in khai hmit tuh lo i.” ti in rel i.’ ti in rel tu.” ti in i ruai i.

<<  JEREMIAH 17  >>