Jeremiah 16

<<  JEREMIAH 16  >>

1BAWIPA thu khiah i hnenah, 2“Nu nai tuh lo i si. Cen he hmunah fapa le fenu khai nai tuh lo i si.” ti in i rel i.3Ziangmanti fangin he hmunai tehnak fapa le fenute le he ramah a cawitu a nuute le a naitu a paate thu ah, BAWIPA in,4“Amahte khiah ur rauh ngai thawn thi tuh i. Aisu in khai amahte khiah kah tuh lo ai, vui khai vui tuh lo i. Ikhalselai amahte khiah laivum ai ek bang i tuh i. Amahte khiah vangsau le rian in rek tuhai, amahte vuitum khiah van ai vaniute le laipua ai ramsate rong cang tuh i.” ti in rel i.

5Ziangmanti fangin BAWIPA in, “Mithite kah hmun innah lut mah. Amahte kah tuhin khai kawi mah. Ziangmanti fangin amahte hnenin i thinnuamhnak le ithnak le ngaihharhnak khiah lang lio ing.” ti in BAWIPA in rel i. 6“He ramah a lian le a cik khiah thi tuh i. Amahte khiah vui tuh lo i. Amahte ca in aisu in khai kap tuh lo i. Amahte veve khai vang in at tuh lo i. Cen lukolh in khai um tuh lo i. 7Cen aisu in khai thiraal tute in rong kawih tuh lo i. A nuu le a paate ca rinin ding tuhin ti khai pe tuh lo i. 8Cen amahte thawn ei tuh le ding tuh in to tuhin khai puaihnak inn ah kawi tuh lo i si.” ti in ti i. 9Ziangmanti fangin vancung mite BAWIPA, Israel Pathian in, “Na mit hmuh rori na sanah, he hmunah puai bawnhnak aw le anghnak aw le mohoitu pa aw le monu aw khiah com ruai tuh sek ing.

10He mite khiah he thute a veksenin na rel fangin, amahte in, ‘Zaimanin BAWIPA in kin lakah he a pha lo hleng ruai i pa? BAWIPA kin Pathian lakah kin sualhnak khiah ziang i pa?’ ti in na zawt lekhaw, 11“amahte hnenah, ‘Ning paate in i zam ai, i dan upadi khiah ngai lo ai a dang pathiante khiah hlunin a naper sah ai amahte khiah bia i. 12Cen ning in ning paate tah tlai in bawn am ai, ning veksenin ning thin songai ruat sualhnak bangin vak ai i thu i ngai lo i si. 13Ciamanin ningmah le ning paate ai ling awng lohnak ram ah he ram in ning hnawt tuh ing. Ciata ah a dang pathiante khiah sun le san a naper sah tuh i si. Ciata ah kai in ning ninghio tuh lo ing.’ ti in BAWIPA in ti i.” ti in rel tu.

14BAWIPA in, “Ciamanin aisu in khai, ‘Izip ramai Israel mite suahtu BAWIPA khiah nung i.’ ti in rel tuh nawn lo ai, 15‘Saklam ram le BAWIPA in a hnawt hmun ram cang in Israel mite suahtu BAWIPA khiah nung i.’ ti tuh i.” ti in rel i.

16BAWIPA in, “Ngadawitu tamngai hlat tuh ing. Amahte in ngasio tuh i. Ciaben fangin sa zultu te tam ngai hlat tuh ing. Ciate in amahte khiah mual le tlaang caang le lungkua caang ah zul tuh i. 17Ziangmanti fangin i mit in amahte nundan khiah hmu liang i. I hmai in amahte khiah thup thill lo i. Amahte sualhnak khai i mit hmai in thup thill lo i. 18Amahte in i ram khiah rim ruai manin, a hmasaber ah amahte sualhnak le mawhhnak khiah a let nih in rul tuh ing. Amahte in i rothil khiah a hua kul rauh le a ningdulkul rauh milim zuk thawn dim ruai i.”ti in ti i.

19 Aw BAWIPA, nangmah khiah i tha le i buamhmun,
Rimsu fangin i benhmun i si.
Laivum a tong hmunin Zental mi khiah
na hnenah kawi tuhai,
“Kin paate in thudon le a man nai lo,
zaikhai hnempuihnak um lo milim te nai i.”
ti in ti tuh i.

20 Minungte in pathian lo khiah
amah pathian tuhin bawn tuh im?

21 Ciamanin amahte ling ruai tuh ing.
Amahte khiah i kut le i huthawm ling ruai tuh ing.
Ciafangin amahte in i hming khiah BAWIPA i ti ling tuh i.

<<  JEREMIAH 16  >>