1 Samuel 19

<<  1 SAMUEL 19  >>

1Ciafangin Saul in a fapa Jonathan le a hnenumte hnenah David khiah rek tuu-ih, ti in rel i. Ikhalselai Saul fapa Jonathan in David khiah daih rauh i. 2Ciamanin Jonathan in David hnen ah, “I paa Saul in na rek tum i. Ciamanin thaininghla tian a thup hmunah relh in um in ralring niu in um tu. 3Ciafang na umhmun ah i paa hiang ah ding ngangkhaw, i paa hnenah na thu rel ngang. Ciafangin i hmuhnak na rel ngang.” ti in ti i.

4Ciafangin Jonathan in a paa Saul hnenah David khiah an ai, “Kumpibawipa in a hnenum David vumah sual ma seh. Ziangmanti fangin amah in na vumah sual lo i. Cen nangmah ca ai a perhnak khai pha ngai i. 5Ziangmanti fangin a nunhnak khiah a kut in sin ai Filistin paa khiah rek ai ciatih in Bawipa in Israel mi veksen khiah a lian ngai in ohnak pe i. Nangmah in khai cia khiah hmu ai na ang ngai i. Ciamanin a thu um lo in mawh nai lo David khiah rek tum i sim?” ti in ti i. 6Ciamanin Saul in Jonathan relhnak khiah ngai ai, “Bawipa nung song hmuah in, amah khiah rek tuh lo i.” ti in thukham i. 7Ciafangin Jonathan in David khiah ko ai he thu khiah a veksen in rel i. Ciamanin Jonathan in David khiah Saul hnenah kawih ai  David khai a hlan bangin Saul hmai ah um i.

8Ciafangin raal suak leh thio i. David khai Filistin te khiah tawng ai amahte khiah a rauh ngai in seu manin anite khai David hmunin tlan i.  9Ciafangin Saul khai a inn songah a kut ah fei pui sin in to teng fangin, thin hnaihnok ruaitu rauhla khiah Bawipa hnenin Saul vumah hleng i. Ciafangin David khai a kut thawn congcing tum i. 10Ciafangin Saul in David khiah fei pui thawn bangkhang ah khawh i; inapui ai David khai Saul hmunin tlan ngah teu ai a fei pui in bangkhang khiah sun i. Ciamanin David khai tlan ai cia zanah suak teu i. 11Saul in khai a hnenumte khiah David cul tuh le a thangha fang in rek tuhin David inn ah hlat i. Ciafang David nu Mashal in David hnenah, “Tun zanah na nunhnak khiah o hlahlesikhaw, thangha ah na rek tuh i.” ti in rel i. 12Ciamanin Mashal in David khiah     padinpauk songin hla ai David khai tlan ai suak ngah lio i. 13Ciafangin Mishal in a zuk pakhat khiah lang ai khuahluan vumah it ruai ai a lu ca ah me hmul thawn khuk ai ciafangin pon silh i. 14Ciamanin Saul in a hnenumte khiah David pom tuhin feh ruai fangin, Mishal in, “Amah khiah a ur i.” ti in rel i. 15Ciafangin Saul in a hnenumte khiah David sik tuh in hlat ai, “A khuahluan thawn heta ah kawih tu i lai rek tuh ing.” ti in rel i. 16Ciafangin cia hnenumte khai kawi fangin, khuahluan vumah mi pakhat bang it khiah hmu ai a lu khiah me hmul ai khuk khiah hmu i.  17Ciafang in Saul in Mishal hnenah, “Ziangman in hetih bangin i zawl ai i raal paa khiah suak ruai teu i si?” ti in ti i. Ciafangin Mishal in Saul khiah, “David in, ‘I hlat tu. Ziangman ti fangin na rek tuh ing.’ ti in i ti i.” ti in rel i.

18Ciamanin David khai  tlan teu ai Ramah ah Samuel hnenah hleng ai Saul in a vumah bawnhnak hmuah rel i. Ciafangin David khai Samuel thawn feh ai Naioth ah um i. 19Ciafangin Saul khiah, “David khiah Ramah khua Naioth ah i.” ti in rel i. 20Ciafangin Saul in David pom tuhin a hnenumte hlat i. Cia hnenumte in Samuel kuthnia ai umtu prawfet pawl khat khiah prawfet thu rel lianglo hmu fangin, Bawipa Ciang Rauhla khiah Saul hnenumte vumah hleng le anite khai prawfet thu rel ve i. 21Cia thu khiah Saul rel fangin,  Saul in a dang hnenumte khiah hlat ai anite khai ciatih bangin prawfet thu rel ve i.  Ciafangin Saul in a velthum hnak hnenumte khiah hlat leh thio ai anite khai ciatih bangin prawfet thu rel ve i. 22Ciafangin Saul khai Ramah ah feh ve ai  Sekhu ai namkum lian ngai hnenah hleng i. Ciafangin Saul in, “Samuel le David khiah akonah i?” ti in zawt i. Ciafangin mi pakhat pa in, “Amahte khiah Ramah khua Naioth ah um i.” ti in rel i. 23Saul khai Ramah khua Naioth ah feh ai Bawipa Ciang Rauhla khiah Saul vumah hleng ve ai Saul khai Ramah khua Naioth a hleng hlan tian a feh kongin prawfet thu rel i. 24Ani khai a thuam khiah hawk ve ai, Samuel hmai ah prawfet thu rel ai, cia nia le cia zan pumpalah kawngkolh in taal i. Ciamanin amahte in, “Saul tang prawfet te lakah i ve im?”ti in rel i.

 

Recent Posts