Thukhantute 11

<<  THUKHANTUTE 11  >>

Zepthah

1Kilead mi Zepthah khiah raalpha ngai i. Ikhalselai amah khiah phatemah fa i ai Kilead fapa i. 2Kilead nu in fapa tam ngai nai ai amahte khiah khaang fangin, Zepthah khiah hnawt ai, “Nangmah khiah nu dang fa na i manin kin paa ro co tuhhnak nai lo i  si.” ti in ti i. 3Ciamanin Zepthah khai a unaute hmunin tlan ai Tob ramah khuato i. Zai santlai lo minungte in Zepthah khiah ben ai amah kawmin mi te khiah rok de i.

4Ciafangin Ammon mite in Israel mite khiah tawng i. 5Ammon mite in Israel mite khiah tawng fangin, Kilead mi upate in Zepthah lang tuhin Tob ramah feh i. 6Ciafangin amahte in Zepthah  hnenah, “Ammon mite tawng tuhin kin raalbawi cang tu.” ti in ruai i. 7Ciafangin Zepthah  in Kilead mi upate hnenah, “Ningte in i hua manin i paa inn in i hnawt i ta lo i sim? Ziangmanin tunin rim ning su fangin i hnenah kawi i si?” ti in sawn i. 8Ciafangin Kilead mi upate in Zepthah  hnenah, “Nangmah khiah kin kawmin kawi in Ammon mite khiah kin tawng bawm tuhin le Kilead ai umtu mi veksente uktu tuh  kin daih manin na hnenah kawi i bang ing.” ti in ti i. 9Ciamanin Zepthah in Kilead mi upate hnenah, “Ningte in Ammon mite tawng tuhin inn ah i tlun in BAWIPA in amahte khiah i pe lekhaw, ning lu cang nga ing?”ti in zawt i. 10Ciafangin Kilead upate in Zepthah  hnenah, “Na thu bangin bawn hlahle ingkhaw, Bawipa khiah kin tetti i.” ti in sawn i. 11Ciafangin Zepthah  khai Kilead mi upate kawmin feh ai cia mite in amah khiah a lu le a raalbawi in bawn i. Zepthah in Mizpah ah Bawipa hmai ah a thu hmuahmuah rel i.

12Ciafangin Zepthah  in Ammon mite kumpibawi pa hnenah thuthantute khiah hlat ai, “I lakah zai na raw i? Ziangmanin i ramah i tawng tuhin kawi i si?” ti in zawt i. 13Ammon kumpibawipa in Zepthah ai kuathnak thuthantute khiah, “Aw Israel mite in Izip ram in a suak fangin i ram khiah Arnon ai panin Jabbok tian le Jordan tian i lang sah i. Ciamanin he ramte khiah a remniu in i pe leh tu.”ti in sawn i. 14Ciamanin Zepthah  in thuthantute khiah Ammon kumpibawipa hnenah hlat leh thio ai, 15amah hnenah, “Zepthah  in, ‘Israel mite in Moab ram khiah long lo i. Ammon mite ram khai long lo i. 16Ziangmanti fangin Israel mite khiah Izip ramin suak fangin, nelrawn songah Tipui San tian vak ai Kadesh ah hleng i. 17Ciafangin Israel in Edom kumpibawi hnenah, “Ninghio in na ram songin tan nga ing.”ti in ngen i. Ciatih bangin Moab kumpibawi hnenah khai kuat i. Ikhalselai amah in siang lo i. Ciamanin Israel mite khai Kadesh ah um hlen i. 18Ciamanin anite khai nelrawn songin feh ai Edom ram le Moab ram khiah khel ai Arnon ralkhat lamah zan caam i. Ikhalselai Moab ramri khiah lut lo i. Ziangmanti fangin Arnon khiah Moab ramri ah um i. 19Ciafangin Israel in Amor te kumpibawi Heshbon kumpibawi Sihon hnen ah thuthantute kuat ai Israel in amah hnenah, “Kin ramah feh tuhin na ram songin kin feh siang tu.”ti in ngen i. 20Ikhalselai Sihon in Israel mite khiah a ram songin feh siang lo i. Ciamanin Sihon khai a minung veksen khiah khawm ai Israel mite tawng tuhin Jahaz ah caam i. 21Ciafangin Israel BAWIPA Pathian in Sihon le a minung veksen khiah Israel mite kut ah ap ai Israel mite in amahte khiah neh sek i. Ciatih in Israel mite in cia ram ai umtu Amor te ram khiah co sah i. 22Israel mite in Amor te ram khiah Arnon ai panin Jabbok le nelrawn ai panin Jordan tian khiah co sah i. 23Ciamanin Israel BAWIPA Pathian in Amor mite khiah Amah    minung Israel mite hmai in hnawt sah i. Ciamanin nang in cia ram khiah ping tuh i sim? 24Na pathian Khemosh ai na pe hnak ram zong co tuh lo i sim? Ciamanin Bawipa kin Pathian in kin hmai ai co hnak ram khiah ping tuh i ing. 25Cen nangmah khiah Moab kumpibawi Zippor fapa Balak hnak in na pha sawn im? Amah in Israel mite thawn hau awng awm? Amahte khiah tawng awng awm? 26Israel mite khiah Heshbon le a khuate nau le Aroer le a khuate nau le Arnon varkam ai khuate songah kum zathum um awng zo ai zaimanin ciateng in na ram khiah lang leh lo i  si? 27Ciamanin na lakah i sual lo i. Ikhalselai  nangmah in i tawng heh khelh i si. Thukhantu BAWIPA in tunnia ah Israel mite le Ammon mite lakah thukhan tu seh.’ti in ti i.” ti in rel ruai i. 28Ikhalselai Ammon kumpibawipa in Zepthah kuathnak thu khiah ngai lo i.

29Ciafangin BAWIPA Ciang Rauhla khiah Zepthah vumah hleng ai ani khai Kilead le Manasseh khiah khel ai Kilead ai Mizpah ah hleng i. Kilead ai Mizpah in Ammon mite hnen lamah feh i. 30Ciafangin Zepthah in BAWIPA hnenah thu kam i: “Ammon mite khiah i kut songah i ap peu lesikhaw, 31Ammon mite hnenin a remniu in i let leh fangin i inn dawngkham songin i caang tu khiah BAWIPA ai i tuh ai mei in tai in hlu tuh ing.” ti in thu kam i.

32Ciamanin Zepthah khai hmailam ah Ammon mite tawng tuhin nawt ai BAWIPA in amahte khiah a kut ah ap i. 33Ciafangin Zepthah in amahte khiah Aroer ai panin Minnith tian khuapui kul le Abel Keramim tian neh ai mi tamngai rek i. Ciatih bangin Ammon mite khiah Israel mite in neh sek i.

34Zepthah khai Mizpah ai a innah hleng fangin, a fenu khai amah caang tuhin darbu thawn laam kong in suak i. Cia fenu khiah  pakhat lek a naihnak fa i. Amah lo a dang fapa le fenu nai lo i. 35Amah in a fenu khiah hmu fangin ani khai a thilthuam khiah  zik ai, “Aw, i fenu aw! Thin i nau ruai i si. Thin i hnaihnok ruai tu te pakhat i si.  Ziangmanti fangin BAWIPA hnenah thukam zo ing. Cia thukam khiah lang leh thill lo ing.” ti in ti i. 36Ciamanin a fenu in amah hnenah, “I paa, BAWIPA hnenah thukham zo lesikhaw, na ka ai ponghnak bangin i bawn tu. Ziangmanti fangin BAWIPA in na raalte Ammon mite khiah phu na zul sah zo i.” ti in ti i. 37Ciafangin a paa hnenah, “He khiah i bawt sah tu. Kaimah khiah pa nai tuh nawn lo manin i rualpuite thawn kap tlaang tuhin  mualtlaang ah hla nih song i feh siang tu.” ti in ti i. 38Ciamanin a paa in, “Feh tu.”ti in sawn i. A paa in amah khiah hla nih song feh ruai ai ani khai a rualpuite kawmin feh ai pa nai tuh nawn lo manin kap tlaang i. 39Hla nih khim fangin ani khai a paa hnenah tlung leh ai a paa in a thukham bangin a vumah bawn i. Cia nuu in pasal ling awng lo i. Cia khiah Israel dan cang ai, 40Kilead mi Zepthah  fenu khiah kum siar in ni li song kah de i.

<<  THUKHANTUTE 11  >>

Recent Posts