Ruth 1

<< RUTH 1 >>

1Israel ram khiah thukhantute in uk awng fangin, rian tlung awng i. Judah ramai Bethlehem khua in mi pakhat khiah a nu le a fapa panih kawnin Moab ramah vai i. 2Cia pa hming khiah Elimelek i. A nu hming khiah Naomi i ai a fate panih hming khiah Mahlon le Chilion i. Amahte khiah Judah ramai Bethlehem khua Efrathah mite i. Anite khai Moab ramah fehai ciata ah um i. 3Ciafangin Naomi pa Elimek khai thi i ai Naomi khiah a fapa panih thawn taang i. 4Cia fapate in  Moab mite nu kawm i. Cia pakhat nuu hming khiah Orpah i ai a khatta hming khiah Ruth i. Cia ramah kum ha um i. 5Ciafangin Mahlon le Chilion khai thi ve i. Ciamanin Naomi khai a pa le a fate nai lo in um i.

6Naomi in cia Moab ramah a um teng fangin, Bawipa in A minung Israel mite khiah fan ai rong pe i ti khiah za fangin, Naomi khai Moab ramin a fenu panih thawn tlung tuum i. 7Ciamanin ani khai amah umhmun in tho ai a fenu panih kawmin Judah ramah tlung i. 8Ciafangin Naomi in a fenute hnenah, “Ning nuu hnenah tlung kawm tuu-ih. Ningmah in kaimah le a thite khiah phanniu in kin sik bangin, Bawipa in a phanniu in lo ning sik tu ve seh. 9Ning pa innah Bawipa in  thinnuamhnak lo ning pe tu seh.” ti in ti i. Ciafangin amahte khiah thut ai anite khai lungsia in kap kawm i.  11Ciafangin amahte in Naomi hnenah, “Nangmah thawn na mi phun hnenah tlung tuh ve i ing.” ti in ti i. 11Ikhalselai Naomi in, “Let tuu-ih, i fenute. Ziangmanin kai thawn feh tuh i si? Ning pa tuhin i songah fapa um i lai im? 12Let tuu-ih, i fenute. Feh tuu-ih. A dang pa nai tuh khai i tar ze i hang. Tun zanah pa nai in fapate nai ing lai uum tuh um i ning ti ing lai ciarin in, 13amahte khiah a khaang tian iang zo tuh i sim? Pa nai lo in um ben tuh i sim? i lo i,  i fenute; ziangmanti fangin Bawipa in hetih bangin i rim heh ningmah ca manin lung i sia ngai i.” ti in rel i. 14Ciafangin anite khai lungsia ngai in kap leh thio i. Ciafang in Orpah in a nuu khiah thut i. Ikhalselai Ruth in a hnenah lep meng i.

15Ciafangin Naomi in, “Sik tu. Orpah khiah a mi phun hnenah le a pathiante hnenah tlung zo i hang. A hnua in tlung tu ve.” ti in ti i. 16Ikhalselai Ruth in,

   “Na hlum tuhin i ruai mah.
   Cen na hlun tuh lo in i let ruai mah.
   Na feh hmun caang ah feh tuh ing.
   Na caam hmun caang ah caam tuh ing.
   Na minungte khiah i minung i tuh ve i.
   Na Pathian khiah i Pathian i tuh ve  i.

17Na thi hmun ah thi tuh ve ing.
   Ciata ah i phum tuh i.
   Nangmah le kaimah khiah thihhnak in kin
   khek siarlo  a dang in kin khek lekhaw,
   Bawipa in a rauh ngai in i cawh tu seh.” ti in ti i.

18Ruth in amah khiah hlun nuam ngio khiah hmu fangin, Naomi khai cia nuu hnenah pong awl i.

19Ciafangin anite panih khai Bethlem khua tian feh kawm i. Bethlehem khua ah hleng fangin, cia khua ai mi veksen khiah amahte manin ang rauh i. Ciamanin nupuite in, “ Naomi i awm?” ti in zawt i. 20Ciamanin Naomi in amahte hnenah, “Naomi ti in i ko mah ih.  Mara ti in i ko tuu-ih. Ziangmanti fangin A Lianber Pathian in a rauh ngai in i rim i. 21He ramin a dim in suak ing. Bawipa in kut lo lekin i tlung ruai leh i. Ziangmanin Naomi ti in i ko i si? Bawipa in zo i. A sangber Pathian in rim i su ruai i. ”ti in sawn i.

22Ciamanin Naomi khai a fenu Moab mi Ruth thawn Moab ramin tlung leh i. Bethlehem khua ah kawlkawn khawm cu fangin hleng i.

<< RUTH 1 >>

Recent Posts