Leviticus 10

<<  LEVITICUS 10  >>

1Ciafangin Aaron fapate Nadab le Abihu in amahte mei phur hnak bel khiah lang ai cia bel songah mei dah ben fangin rimhmui khiah tai ai Bawipa ai ruai lohnak mei khiah Bawipa hnenah hlu i. 2Ciafangin Bawipa hnenin mei suak ai amahte khiah kang ai Bawipa hmai ah thi kawm i. 3Ciafangin Moses in Aaron hnenah, “Bawipa in hetih bangin rel i: ‘I hiangah kawi tute in a kaimah khiah a cianghlim i ti ling tu seh. Cen mirunpui hmai ah thang i phat tuh i.’ti i.”tin rel i. Ciamanin Aaron khai pong lo niu in um i.

4Ciafangin Moses in Aaron pa khatta Uzziel fate Mishael le Elzaphan khiah ko ai amahte hnenah, “A nong ah kawi tu i lai buk songin ning unaute khiah camp pua ah phur tuu-ih.”ti in ruai i. 5Ciamanin anite khai Moses ai ruai bangin a hiang ah kawi ai amahte khiah amahte angki thawn camp pua ah phur i. 6Ciafangin Moses in Aaron le a fate Eleazar le Ithamar hnenah, “Ning lu khuk lo in um mah ih. Ning pon khai zik mah ih. Cialo fangin ning hi mawh ngai. Cen mirunpui vumah Pathian thinrawhnak khai hleng mawh  ngai. Ikhalselai ning unau Israel mite hmuah in Bawipa in mei thawn taihnak mite khiah kah tu seh. 7Cen tawkdunhmun tabernacle dawngkham pua ah suak tuh lo i si. Ning thi mawh ngai. Ziangmanti fangin ning vumah    Bawipa  ai nawihhnak thau nai i si.”ti in rel i. Anite khai Moses relhnak bangin bawn i.

8Ciafangin Bawipa in Aaron hnenah, 9“Tawkdunhmun tabernacle songah nangmah le ihlahle na fate kawmin ning lut fangin capittizu i tu seh a ri thai ziang khai ding mah ih. Cialo fangin ning thi mawh ngai. Ning san songah cia khiah a kumzangza in ning thukham i. 10Ciafangin a cianghlim le a cianghlim lo le a ciang le a rim khiah thia thiam tuh i si. 11Ciafangin Moses kut songin Bawipa in amahte khiah rel bangin  Israel mite hnenah Pathian thukham khiah a veksen in cuk tuh i si.”ti in rel i.

12Ciafangin Moses in Aaron le a taanghnak Aaron fate Eleazar le Ithamar hnenah, “Bawipa hnenah mei thawn tai ai hluhnak a  val rong mu a hlu khiah lang tu i lai awlta hiangah col telh lo in ei tuu-ih.  Ziangmanti fangin cia khiah a ciang hlim rauh i. 13Cen a cianghlim hmun ah ei tuu-ih. Ziangmanti fangin cia Bawipa hnenah mei thawn raithawhnak khiah nangmah le na fate vo i ai kaimah khiah ciatih bangin i ruai zo i. 14Cen a zap ai hluhnak a sohnar le a kawngpui hluhnak sa khiah a ciang hmun ah nangmah le na fapa le na fenute thawn ei tu. Ziangmanti fangin cia khiah Israel mite in remhnak ca ai hluhnak songai nangmah le na fate vo i. 15Cen a kawngpui hluhnak sa le a zap ai hluhnak a sohnar khiah Bawipa hmai ah a zap ai hluhnak cang tuhin mei ai taihnak thau kawm in amahte in kawih tu seh. Bawipa ai ruaihnak thukham bangin cia khiah nangmah le na fate in kumzangza co tuh i si.” ti in rel i.

16Ciafang in Moses in sualhnak ca ai hluhnak me thu khiah a khimniu in zong fang in mei in kang berh i ti khiah ling i. Ciafangin Moses khai a taanghnak Aaron fate Eleazar le Ithamar lakah thinraw ai, 17“Ziangmanin sualhnak ca ai a hlu khiah a cianghlim hmun ah ei lo i si? Ziangmanti fangin a cianghlim ber letlo i. Cen Bawipa hmai ah amahte khiah Pathian thawn rem leh hnak tuhin Israel mite sualhnak phur sah tuhin Pathian in na pehnak a hlu i. 18A thi khiah cianghlim hmun khaan songah kawih lo i si. Kaimah ai ning ruai bang in, a cianghlim hmun khaan songah ei tuh in ning ruai napui ing.” ti in ti i.  19Ciafangin Aaron in Moses khiah, “Sik tu, amahte in tunnia ah sualhnak ca in a hlu le mei thawn taihnak a hlu khiah Bawipa hmai ah hlu zo i. Cen i vumah he bang ngelcel lo hleng i. Sualhnak ca ai hlu hnak khiah tunnia ah ei inglai Bawipa in i saang sah tuh im?” ti in sawn i. 20Cia khiah Moses in za fangin, lungkhim i.

<<  LEVITICUS 10  >>

Recent Posts