Joshua 3

<<  JOSHUA 3  >>

1Ciafangin Joshua khai zingniu in tho ai Shittim in suak ai Israel mite kawmin Jordan runah hleng ai cia run tan hlanah ciata ah caam i. 2Ni thum hnua fangin raalbawite khai camp songah feh ai, 3Israel mite hnenah, “BAWIPA ning Pathian lungkhim dunhnak thingkuang le a phurtu Levi te ning hmu fangin, ning umhmun in tho in amahte khiah hlun tuu-ih. 4Ikhalselai ning laklawh ah dong thawngnih um tu seh. He lamah feh awng lo i si. Ciamanin ning feh hmun lampui ling tuhin a nongah kawi mah ih.” ti in rel i. 5Ciafangin Joshua mite hnenah, “Ningmah veve cianghlim ruai tuu-ih. Ziangmanti fangin thangha ah BAWIPA in ning lakah ngaihsunurkul bawn tuh i.” ti in rel i. 6Ciafangin Joshua in phungkite hnenah, “Lungkhim dunhnak thingkuang khiah lang tu i lai mite hmai in ti tan tuu-ih.” ti in rel i. Ciamanin anite khai lungkhim dunhnak thingkuang khiah lang ai mite hmai in feh i.

7Ciafangin BAWIPA in Joshua hnenah, “Kaimah khiah Moses thawnin um kawm bangin nangmah thawn khai um kawm tuh ing ti khiah Israel mite in ling thaihnak tuhin tunnia ah Israel veksen hmai ah na do tuh ing. 8Lungkhim dunhnak thingkuang phurtu phungkite hnenah, ‘Jordan ti hiang ah ning hleng fangin Jordan ti songah ding tuh i si.’ti in rel tu.”ti in ruai i.

9Ciamanin Joshua in Israel mite hnenah, “Heta ah kawi tu i lai BAWIPA ning Pathian relhnak thu khiah za tuu-ih.”ti in ruai i. 10Ciafangin Joshua in, “He in a nungmi Pathian khiah ning lakah um ai sung lo in Khanaan mite le Hit mite le Hiv mite le Periz mite le Kirkash mite le Amor mite le Jebus mite khiah ning hmai in ning hnawt sah tuh i ti khiah ling tuu-ih. 11Laivum a veksen ai BAWIPA ai lungkhim dunhnak thingkuang khiah ning hlanin Jordan ti tan i. 12Ciamanin Israel hin songin mi pakhat ten ril in mi hlainih khiah lang tu. 13Laivum veksen BAWIPA ai lungkhim dunhnak thingkuang phurtute ke khiah Jordan ti rah sawng fangin, Jordan ti khiah kam tuh lio i. A saklam ai luanghnak ti khiah hmunkhat in putung in ding tuh i.”ti in rel i.

14Ciatih bangin mi pawlte khai Jordan run tan tuhin camp songin suak ai phungkite khai lungkhim dunhnak thingkuang phur in mite hmai in feh i. 15Cia thingkuang phurtu phungkite ke khiah Jordan ti rah sawng fang in (ziangmanti fangin rongkhawm cu song hmuah Jordan run khiah a varkam tian in cum berh i), 16a saklam ai luanghnak ti khiah luang awl ai Zaretan hiang ai Adam khua tian banin cia ti khiah hmunkhat in tai meng i. Ciamanin Ci Tipui tihnak Arabah Tipui songah luanghnak ti khiah kaang lio i. Ciale mi zapui khai Jerikhu ralkhat in tan sio i. 17Ciafangin BAWIPA ai lungkhim dunhnak thingkuang phurtu phungkite khai Jordan run laiteng ah lairo vumah a kho ngai in mi zapui a veksenin Jordan run tan ben hlanlo ding i.

<<  JOSHUA 3  >>

Recent Posts