Joshua 18

<<  JOSHUA 18  >>

1Ciafangin Israel mite khiah a vensenin Shiloh ah pumkhawm tlang ai tawkdun hmun tabernacle khiah ciata ah tauh i. Cen amahte hmai ai ram khai amahte in neh liang i. 2Ikhalselai Israel mite songah mi phun sarih te in amahte ro khiah co lai lo i. 3Ciafangin Joshua in Israel mite hnenah, “Ning paate BAWIPA  Pathian ai pehnak ram ah feh in ping lo in zaicam tian iang tuh i si? 4Ning phun songin mi pathum ten ril tu i lai amahte in cia ramah feh in amahte ro khiah co tuhin sik tuhin hlat ngangkhaw amahte in thu i than leh tu seh.  5Amahte in cia ram khiah hmun sarih in khan tu seh. Judah te in amahte ram hlanglam ah um tu seh. Cen Joseph te in saklam ramah um tu hlen seh. 6Ciamanin ningte in cia ram khiah hmun sarih in sik tu i lai ning sikhnak thu khiah i than tuu-ih. Ciafangin BAWIPA kin Pathian hmai ah ning ca in aungbali ning suai sah tuh ing. 7Ikhalselai Levi te in ning lakah ram co tuh nai lo i. Ziangmanti fangin BAWIPA  ca ai phungki naper khiah amahte ro i. Cen Kad le Reuben le Manasseh hin hrekkhatte in BAWIPA  hnenum Moses in pe bangin Jordan ralkhat lam  nisuak hmunlam amahte ro khiah ngah zo i.” ti in rel i.

8Ciafangin cia mite khai feh tuhin tho i. Joshua in cia ram sik tuhin fehtu te hnenah, “Feh tu i lai cia ram pumpalah ah vak in sik tu i lai thu i than leh tu i lai Shiloh ah BAWIPA hmai ah aungbali ning suai sah tuh ing.” ti in thu pe i. 9Ciamanin cia mite khai cia ram songah feh ai amahte hmuhnak khiah cauk songah hmun sarih in a khuapuite kawmin khum ai Shiloh ai  Joshua caam hmun camp ah kawi i. 10Ciafangin Joshua in Shiloh ah BAWIPA hmai ah amahte ca in aungbali suai ai ciata ah Joshua in cia ram khiah Israel mite hnenah amahte minung zah in zem i.

11Ciafangin Benjamin hin te in a  ram khiah Judah fate ram le Joseph fate ram laklawh ah ngah i. 12Amahte saklam ramri khiah Jordan runin pan ai Jerikhu hiang in saklam ah hong ai mualtlaang lakin nitla hmunlam Beth Aven nelrawn ah tong i. 13Ciata in a ramri khiah Luz lamah kawi ai Bethel tihnak Luz hiang in hlanglam ah zu i. Ciata in Atarot Adar ah Hniata Beth Horon hlang ai tlaang hiang in zu i. 14Ciata in a ramri khiah  a vailam in hlanglamah Beth Horon hmai ai tlaang in panai Kirjath Jearim tihnak  Kirjath Baal ah tong i. Cia khiah a vailam ramri i. 15A hlanglam ramri khiah Kirjath Jearim in pan ai, vailam nitla hmun lam kawi ai Nephtoah cirhti lamah kawi i. 16Ciata in a ramri khiah saklam ai Refaim Rawn ai Hinnom fate Rawn hmai ai mualpui hamah kawi i. Ciata in Hinnom Rawn ah zu ai Jebus te khuapui hlanglam in En Rokel ah zu i. 17Ciata in saklam ah feh ai En Shemesh tian hong ai Adummim mual hmai ai Keliloth tian ban i. Ciata in Reuben fapa Bohan lungto hnenah zu i. 18Ciata in Arabah saklam in khel ai Arabah ah zu i. 19Ciata in a ramri khiah Beth Hoklah saklam in hel ai Ci Tipui ah Jordan run tonghmun hlanglam ah tong i. He khiah a hlanglam ramri i. 20Nisuak hmunlam ramri khiah Jordan run i. He ram khiah Benjamin fate ai cohnak ram le a ramri te i.

21Benjamin songkhat te khuate khiah Jerikhu, Beth Hoklah, Emek Keziz, 22Beth Arabah, Zemaraim, Betherl, 23Avim, Parah, Ophrah, 24Khephar Haammoni, Ophni, le Kaba, khuapui hlainih le khuate naute  i. 25Kibeon, Ramah, Beeroth, 26Mizpah, Khephirah, Mozah, 27Rekem, Irpeel, Taralah, 28Zelah, Eleph, Jerusalem tihnak Jebus, Kibeath le Kirjath: khuapui hlaili  le khuate naute  i. Hete khiah Benjamin fate ai cohnak ro te i.

<<  JOSHUA 18  >>

Recent Posts