Joshua 15

<<  JOSHUA 15  >>

1He khiah Judah hin songkhat te cohnak ram i: A hlangtaber ramri khiah Edom ramri pan ai Zin Nelrawn tian i. 2Hlanglam ramri khiah Ci Tipui runkam in pan ai hlanglam ah zu i. 3Ciata in Akrabbim mual hlang in zu ai Zin hmunlam in Kadesh Barnea hlanglam in hong ai Hezron khiah khel ai Adar lamah kaai ai Karkaa khiah kim vel i. 4Ciata in Azmon lamah khel ai Izip run tian kawi ai a ramri khia tipui tian i. He khiah ning hlanglam  ramri i.  5Nisuak hmunlam ramri khiah Ci Tipui in Jordan Run tong hmun tian i. A saklam ramri khiah Jordan Run tong hmun tipui in pan i. 6Ciata in Beth Hoglah ah hong ai Beth Arabah saklam in khel ai ciata in Reuben fapa Bohan lungto tian hong i. 7Ciata in Achor Rawn in Debir lamah hong ai saklam ah Kilkal hmunlam ah kawi i. Kilkal khiah rawn hlanglam ai Adummim mual hmai ai  i. Ciata in a ramri khiah En Eshemesh tipui  hnen lamah kawi ai En Rogel ah tong i. 8Ciata in a ramri khiah Hinnom Fapa Rawn hiang in hong ai Jebus te khua Jerusalem hlanglam mual tian i. Ciata in a ramri khiah nitla hmunlam ai Hinnom Rawn hmai ai mual vumah hong i. Cia khiah saklam ai Rephaim Rawn tian i. 9Ciata in a ramri khiah tlaang vum khiah hel ai Nephtoah cirhti in Efron Mual tian i. Ciafangin a ramri khiah Kirjat Jearim tihnak Baalah khiah kimvel i. 10Ciata in a ramri khiah Baalah in nitla hmunlamah Seir tian kawi ai Chesalon tihnak Jearim Mual  saklamin kawi ai Beth Shemesh lamah zu ai Timnah khiah khel i. 11Ciata in a ramri khiah saklam ah Ekron tian hong i. Ciata in Shikron khiah hel ai Baalah Mual khiah khel ai Jabneel tian i. Ciata in a ramri khiah tipui tian i. 12Nitla hmun lam ramri khiah Tipui varkam i. He khiah Judah fate amahte songkhat bangin a ramri i.

13Bawipa  in Joshua thukham pehnak bangin Kirjat Arba tihnak Hebron khiah Joshua in Judah fate lakai Jephunneh fapa Khaleb  pe i. Arba khiah Anak paa i. 14Khaleb in Anak fate pathum khiah ciata in hnawt i. Cia Anak fate khiah Sheshai, Ahiman le Talmai i. 15Ciaben fangin Khaleb khai Debir mite tawng tuhin hong i. Debir hming khiah Kirjat Sepher i awng i. 16Ciafangin Khaleb in, “Kirjat Sepher khiah tawng in a neh tu khiah i fenu Aksah nu tuhin pe tuh ing,”ti in ti i. 17Ciamanin Khaleb nau Kenaz fapa Othniel in Kirjat Sepher khiah tawng ai neh lio i. Ciamanin a fenu Aksah khiah a nu tuhin pe i. 18Ciafangin cia nuu in Othniel khiah a paa Khaleb hnenah lo fingkhat ngen ruai i. Ciamanin cia nuu khai siphuh vumin tolh ai Kaleb in amah hnenah, “Zai na daih i?” ti in zawt i. 19Cia nuu in, “Hmuifu i pe tu. Hlanglam ram i pe i si. Cirhti khai i pe tu.” ti in ti i. Ciafangin Kaleb in a cungta le a hniata cirhti khiah pe i.

20He khiah Judah fate songkhat ai cohnak ram i. 21Edom ram lam Negev ai a hlangtaber Judah mite khuate khiah, Kabzeel, Eder, Jagur, 22Kinah, Dimonah, Adadah,  23Kadesh, Hazor, Ithnan, 24Ziph, Telem, Bealoth, 25Hazor, Hadattah, Kerioth, Hazor tihnak Hezron, 26Amam, Shema, Moladah, 27Hazar Gaddah, Heshmon, Beth Pelet, 28Hazar Shual, Beersheba, Bizjothjah, 29Baalah, Ijim, Ezem, 30Eltolad, Chesil, Hormah, 31Ziklag, Madmannah, Sansannah, 32Lebaoth, Shilhim, Ain le Rimmon te i. Khuapui  veksen le khuate nau kawmin kul hluankua i.

33Tlang ham ai khuate khiah: Eshtaol, Zorah, Ashnah, 34Zanoah, En Gannim, Tappuah, Enam, 35Jarmuth, Adullam, Socoh, Azekah, 36Sharaim, Adithaim, Kederah le Kederothaim te i ai a khuapui le a khuate nau kawmin hlaili  i. 37Zenan, Hadashah, Mikdal Kad, 38Dilean, Mizpah, Joktheel, 39Lachish, Bozkath, Eklon, 40Kabbon, Lahmas, Kithlish, 41Kederoth, Beth Dagon, Naamah le Makkedah: khuapui le khuate niu hlairuk i. 42Libnah, Ether, Ashan, 43Jiphtah, Ashnah, Nezib, 44Keilah, Achzib le Mareshah: khuapui le khuate nau pakua i. 45Ekron le a khuapui le a khuaniute pawl, 46Ashdod hiang ai umhnak khuaniute Ekron in panin tipui tian; 47Ashdod le a        khuapuite le a khianiute, Kaza le a khuapui le a khuaniute khiah Izip Run le Tipui le a varkam tian in i.

48Cen mual vum ramte khiah Shamir, Jattir, Sokhoh, 49Dannah, Kirjath Sannah (Cia khiah Debir i). 50Anab, Eshtemoh, Anim, 51Koshen, Holon,le Kiloh, khuapui le khuate nau 11 i. 52Arab, Dumah, Eshean, 53Janum, Beth Tappuah, Aphekah, 54Humtah, Kirjath Arba (cia khiah Hebron i), le Zior: khuapui le khuate nau 10 i. 55Maon, Kharmel, Ziph, Juttah, 56Jezreel, Jokdeam, Zanoah, 57Kain, Kibeah le Timnah, khuapui le khuate nau 10 i. 58Halhul, Beth Zur, Kedor, 59Maarah, Beth Anoth le Eltekon, khuapui le khuate nau paruk i. 60Kirjath Baal (cia khiah Kirjath Jearim i) le Rabbah, khuapui le khuate nau panih i.

61Nelrawn songah Beth Arabah, Middin, Sekakah, 62Ci khuapui Nibshan le En Kedi, khuapui le khuate nau 6 i. 63Jerusalem mite Jebus te tu Judah mite in hnawt ben lo i. Ciamanin tunnia tian Jebus mite khiah Jerusalem ah Judah mite thawnin umkhat i.

 

Recent Posts