Jeremiah 42

<<  JEREMIAH 42  >>

1Ciafangin raalbawite veksen le Kareah fapa Johanan le Hoshaiah fapa Jezaniah le mi zapui khiah a cikber ai panin a lianber tianin, 2prawfet Jeremiah hnenah kawi ai, “Ninghio in kin ngenhnak khiah kin saang sah tulai, BAWIPA na Pathian hnenah, he na hmuhnak bangin mi tampui lakai a tlawmniu lek a taang tu kinte ca in saw kin ngen sah tu. 3BAWIPA na Pathian in kin feh hmun tuh le kin bawn tuhhnak kin hmuh tuhin saw kin ngen sah tu.” ti in ngen i. 4Ciafang in prawfet Jeremiah in amahte hnenah, “Ning ngenhnak ning za sah ing. BAWIPA ning Pathian hnenah ning relhnak thu bangin saw ning ngen sah tuh ing. BAWIPA in i sawn bangin ning rel tuh ing. Pakhat bang khai thup tuh lo ing.” ti in sawn i. 5Ciafangin amahte in Jeremiah hnenah, “BAWIPA na Pathian in na hnenin kin rel hnak bangin bawn hlahle ingkhaw, BAWIPA khiah a hman le a dikcang kin tetti i tu seh. 6Lungkhim kul le kul lo in khai kinmah in amah khiah na zawt ruaihnak bangin BAWIPA kin Pathian aw khiah hlun tuh i ing. Kin in BAWIPA kin Pathian aw khiah hlun le ingkhaw, kin pha tuh i.” ti in ti i.

7Ni ha hnua fangin BAWIPA thu khiah Jeremiah hnenah hleng i. 8Ciafangin Jeremiah in Kareah fapa Johanan le amah thawn ai umtu raalbawite veksen le mi zapui khiah a cikber ai panin a lianber tian in ko ai, 9amahte hnenah, “Amah hmai ah ning ngenhnak rel tuhin i hlat hnak Israel mite Pathian BAWIPA in: 10‘He ramah um hlen leisikhaw, ning phai tuh lo ai ning kho ruai tuh ing. Ning cing tuh ai ning phai tuh lo ing. Ziangmanti fangin ningmah vumah hnophnak ning hleng ruai manin lung i sia i. 11Ning kih hnak Babilon kumpibawipa khiah lau mah ih. Ziangmanti fangin kaimah khiah ning hnenah um ing. Amah kut song in ning o tuh ai ning luat ruai tuh ing. 12Kaimah in ngaih ning har ngangkhaw, amah in khai ngaih ning har tuhai, ning ram ah ning tlung ruai leh tuh i.’ ti in BAWIPA in ti i.

13“Ikhalselai ning te in BAWIPA ning Pathian aw ngai lo in, ‘He ramah um tuh lo i ing. 14Izip ramah feh tuh sawn i ing. Cia ramah raal khai hmu tuh lo, thinrhlung aw khai za tuh lo, ri khai kin kaam tuh lo i. Ciata ah um tuh i ing.’ ti in ti le isikhaw, 15 “BAWIPA thu khiah za tuu-ih, aw a taanghnak Judah mite! Israel Pathian vancung mite BAWIPA in, ‘Izip ramah feh tuhin pai in cia ramah khuato tum leisikhaw, 16Ning kihhnak vangsau in Izip ramah ning man tuh i. Ning lau hnak rian khai Izip ramah ning hlun tuh ai ciata ah ning thi tuh i. 17Ciatih bangin Izip ramah khuato tuhin pai tute vumah khim tuh i. Amahte khiah vangsau thawn le rian le urhnak thawn thi tuh i. Kaimah in amahte vumah i hleng ruaihnak hnophnak songin aisu khai luat tuh lo i.’ ti in ti i.

18“Ziangmanti fangin Israel mite Pathian, vancung mite BAWIPA in, ‘Jerusalem ai umtu te vumah i thinrawhnak khiah burh bangin, Izip ramah ning lut fangin i thinrawhnak khiah ning bur tuh ing. Ciafangin ningte khiah mite ai awrsia camhnak, hnawmcanhnak, mite camhnak le zauhsuamhnak ning cang tuh ai he ram khiah hmu leh tuh awng lo i si.’ ti in ti i. 19“Aw a taanghnak Judah mite, ning thu khiah BAWIPA in, ‘Izip ramah feh mah ih.’ ning ti i. Tunnia ah a ngaingai in ning tiam zo khiah ling tu rori ih. 20Ziangmanti fangin ningte in BAWIPA ning Pathian hnenah i feh ruai ai, ‘BAWIPA kin Pathian hnenah saw kin ngen sah tulai, BAWIPA na Pathian ai relhnak veksen bangin kin rel tulai bawn tuh i ing.’ ti in ning rel fangin, ning thin songah a paal khel i si. 21Tunnia ah ning rel zo ing. Ikhalselai ningte in BAWIPA ning Pathian aw khiah ngai lo i si. Cen i hnenin amah ai ning relhnak khai hlun lo i si. 22Ciamanin ling tu rori ih. Ning feh nuamhmun le khuato ning nuam hmun ah vangsau le rian le urhnak thawn ning thi tuh i.” ti in rel i.

<<  JEREMIAH 42  >>