Jeremiah 39

<<  JEREMIAH 39  >>

1Judah kumpibawi Zedekiah ukhnak kum kua kum, hla ha fangin, Babilon kumpibawi Nebukhadnezzar le a raalkap veksen kawmin Jerusalem khiah sim ai kulh i. 2Zedekiah ukhnak kum hlaikhat kum, hla li hnak ni kua nia fangin a raalte in Jerusalem khua songah lut ngah i. 3Cia fangin Babilon kumpibawipa raalbawite khai a veksenin hleng ai A Laitaber Kawldawngkham ah to tlang i. Ciate khiah Nerkal-Sharezer, Samkar-Nebo, Sarsechim, Rabsaris, Nerkal-Sarezer, Rabmak le Babilon kumpibawi a dang raalbawite kawmin to tlang i.

4Judah kumpibawipa le a raalkapte in amahte khiah hmu fangin, anite khai khua songin zanlai in tlan ai, kumpibawipa vuandum songin sen panih laklawh ai kawldawngkham songin suak i. Ciafang in kumpibawipa khai Jordan run zawllai hmun lamin tlan i. 5Ikhalselai Khaldean raalkapte in amahte khiah hnawh ai Jerikhu zawllai hmunah man ai amah khiah pom ben fangin amah khiah Hamath ram ai Riblah ah Babilon kumpibawipa Nebukhadnezzar hnenah kawih i. Ciata ah Nebukhadnezzar in amah khiah thukhan sah i. 6Ciafangin Babilon kumpibawipa in Zedekiah fapate khiah Riblah ah Zedekiah mithmuh in rek i. Babilon kumpibawipa in Judah mi upate khai a veksen in rek sio i. 7Ciazolo ah amah in Zedekiah mit khai kuak sah berh ai, Babilon ah phur tuhin dar ri thawn pen i. 8Ciafangin Khaldean raalkapte in kumpibawipa inn le mite inn khiah mai thawn tai ai, Jerusalem seen khai bal sah sek i. 9Ciafangin raalbawipa ebuzaradan in khua songai taang tu mite le amah hnenah tlan tu mite kawmin Babilon ah thawngtauh tuhin phur i. 10Ikhalselai raalbawipa Nebuzaradan in Judah ramah zaikhai nai lo mifarahte khiah hlum ai amahte khiah capit vuandum le lo te khiah pe i.

11Babilon kumpibawipa Nebukhadnezzar in raalbawipa Nebuzaradan hnenah Jeremiah thu khiah hetih bangin ap i: 12“Amah khiah lang tulai sik tu. Amah khiah cawh mah. Ikhalselai amah in na rel bangin bawn tu.” ti in ruai i. 13Ciamanin raalbawipa Nebuzaradan in Nebushasban, Rabsaris, Nerkal-Sharezer, Rabmak, le Babilon kumpibawi ai bawi upa veksen kawmin hlat ai, 14Jeremiah khiah thawnginn tualvan in lang ruai ai Shaphan fapa Ahikam fapa Kedaliah in a inn ah tlun tuhin pe ruai i. Ciamanin Jeremiah khai a minungte lakah um hlen i.

15Jeremiah khiah thawnginn tualvan ah thawngto teng fangin, BAWIPA thu khiah Jeremiah hnenah hleng ai, 16“Ebed-Melek hnenah feh tulai, ‘Israel mite Pathian, vancung mite BAWIPA in, “He khua ca ah phathnak i lo ai hnophnak khiah rel tuh ing. Cen cia nia ah na mithmuh in i relhnak thu khiah khim tuh i. 17Ikhalselai cia nia ah na luat ruai tuh ing.” ti in BAWIPA in ti i. “Na kihhnak mite kut songah na ap tuh lo i. 18Ziangmanti fangin kaimah in nangmah khiah na o tuh rori ing. Vangsau thawn na rek tuh lo i. Ikhalselai na nunhnak khiah lehsawng bang in na pe tuh ing. Ziangmanti fangin nangmah in rin i san si.” ti in BAWIPA in ti i.’ ti in rel i.

<<  JEREMIAH 39  >>