Jeremiah 26

<<  JEREMIAH 26  >>

1Judah kumpibawi Josiah fapa Jehoiakim kumpibawi tuan pan fangin, BAWIPA hnenin he thu hleng i: 2“BAWIPA in, ‘BAWIPA inn tualvan ah ding tulai, BAWIPA inn ah BAWIPA bia tuhin kawitu Judah khua hmuahhmuah hnenah nangmah in amahte rel tuhhnak kaimah ai na relhnak thu khiah a veksen in rel tu. Kam khat khai sup tuh lo i si. 3Amahte aisu hmuah in ngai in amahte sualhnak khiah sir thai pang i. Ciafang in amahte bawn sualhnak manin amahte vumah i hleng ruai tuhhnak rimsuhnak khiah zah thai pang ing. 4Ciafangin amahte hnenah, ‘BAWIPA in, “Ningte in i thu ngai lo in, ning hmai ai i dahhnak i dan upadi khiah hlun ning nuam lo i. 5Cen i hnenum prawfette in zing niu in tho in i thu ning relhnak khai ngai ning nuam lo i. 6Ciamanin he inn khiah Shiloh bang in bawn tuh ing. Cen he khua khai laivum ai mi phun hmuahhmuah hnenah cukcamhnak khua cang tuh i.” ti i.’ ti in rel tu.” ti in i ruai i.

7Ciamanin phungkite le prawfette le mi hmuah in Jeremiah ai BAWIPA inn songah relhnak thu khiah za i. 8Jeremiah in Bawipa ruaihnak bangin mi veksen hnenah a veksen in rel ben fangin, phungki le prawfet le mi te veksenin amah khiah pom ai, “Na thi tuh rori i. 9Zaimanin BAWIPA hming in, ‘He inn khiah Shiloh bang in cang tuhai, he khua khiah aisu khai um lo in um tuh i.’ ti in rel i si?” ti in ti i.

10Judah ai bawite in he thute khiah za fangin, anite khai kumpibawipa inn in BAWIPA inn ah hong ai, BAWIPA inn lut hmun dawngkham thar ah to tlang i. 11Ciafangin phungkite le prawfette in a bawite le mi veksen hnenah, “He pa heh thi tlak i. Ziangmanti fangin, ning naa ai ning za bangin, amah in he khua lakah prawfet thu rel i.” ti in ti i.

12Ciafangin Jeremiah in a bawite le mi veksen hnenah, “BAWIPA in he inn le he khua lakah ning zazo hnak thu bangin rel tuh in i hlat i. 13Ciamanin ning nundan khiah rem tu i lai, BAWIPA ning Pathian thu khiah ngai tuu-ih. Ciafangin BAWIPA in ning vumah hleng tuhhnak hnophnak khiah ning zah tuh i. 14Kai ngawn heta ning kut songah um ing. Ning nuam bang in i bawn tuu-ih. 15Ikhalselai he khiah ling tu rori ih. I rek leisikhaw, mawh nai lo thi khiah ningmah le he khua le a songai umtu hmuah vumah hleng ruai tuh i si. Ziangmanti fang in BAWIPA in ning za thai in he thu hmuah khiah rel tuhin ning hnenah i hlat i.” ti in rel i.

16Ciamanin a bawite le mi veksen in phungkite le prawfette hnenah, “He pa khiah thi tlak lo i. Ziangmanti fangin amah in BAWIPA kin Pathian hming in thu kin rel zo i.” ti in ti i. 17Ciafangin ram songai mi upa hrekkhatte khai tho ai cia mi pawlpuite hnen ah, 18“Moresheth ai Mikah in Judah kumpibawi Hezekiah san ah prawfet thu rel awng ai, Judah mite veksen hnenah, ‘Vancung mite BAWIPA in:

“Zion khiah lo bangin hambong tuh sio i.
Jerusalem khiah hnawmborh pumhmun cang tuh i.
Temple mual khai tupui songai zaikhai um
lo tlang bang cang tuh i.” ti in rel i.’ ti in rel awng i.

19Judah kumpibawipa Hezekiah le Judah mi veksen in amah khiah rek awng awm? Amah in BAWIPA khiah kih ai BAWIPA zartohnak khiah sii lo im? Ciafangin BAWIPA in amahte lakai a tumhnak a pha lo khiah zah leh i. Ikhalselai kinte in kinmah veve vumah a pha lo rauh bawn i sing.” ti in rel i.

20Ciafangin Kirjath Jearim ramai Shemaiah fapa Urijah in khai BAWIPA hming in prawfet thu rel ve ai, Jeremiah relhnak bangin he khua le he ram thu khiah lo rel ve i. 21Kumpibawipa Jehoiakim le a raalkapte le a bawite veksen in a relhnak thu khiah za fangin, kumpibawipa in amah khiah rek tum i. Ikhalselai Urijah in za fangin, ani khai lau ai, Izip ramah tlan i. 22Ciafangin kumpibawipa Jehoiakim in Izip ah mi hlat ai Akbor fapa Elnathan le a dang mite khiah Izip ramah feh i. 23Ciafangin amahte in Urijah khiah Izip in kawih ai kumpibawipa Jehoiakim hnenah kawih ai Jehoiakim amah khiah vangsau thawn rek ai a vuitum khiah mi menma te hlan songah lon i. 24Ikhalselai Shaphan fapa Ahikam khiah Jeremiah thawn um manin, Jeremiah khiah mite in rek tuhin mite kut ah pe lo i.

<<  JEREMIAH 26  >>