Jeremiah 25

<<  JEREMIAH 25  >>

1Judah kumpibawipa Josiah fapa ehoiakim in kumpibawi kum li tuan kumah Judah mite veksen ca thu khiah Jeremiah hnenah hleng i. Cia khiah Babilon kumpibawi Nebukhadnezzer kumpibawi tuan hnak kum khat kumah i. 2Prawfet Jeremiah in Judah mite veksen hnenah le Jerusalem ah umtu mi veksen hnenah, 3“Judah kumpibawi Amon fapa Josiah kumpibawi tuanhnak kum hlaithum kum ai panin, tunnia tian i hnenah hleng hnak BAWIPA thu khiah kum kulhluanthum hnak i hang. Cen kaimah in zing niu in tho ai thu ning rel ai ningte in ngai lo i si. 4Cen BAWIPA in a hnenum prawfet a veksen khiah zingniu in tho in ning hnenah hlat napui ai ningte in ning naa in ngai lo i si. 5Amahte in, ‘Ning veksen in a pha lo ning nundan le a pha lo ning bawnhnak khiah tunin sir tu i lai, BAWIPA in ningmah le ning paa te hnenah ning pe hnak ramah kumzangza um tuu-ih. 6A dang pathian te khiah hlun mah ih, bia khai bia mah ih. A na khai per sah mah ih. Ning kut ai perhnak na thawn in thin i tok ruai mah i lai, ning ur ruai tuh lo ing.’ ti in ning rel i. 7Ikhalselai ningte in i ngai lo i si.” ti in BAWIPA in ti i. Ning ur tuhin ning kut ai bawnhnak na thawn thin i tok ruai i si.

8Ciamanin vancung mite BAWIPA in, ‘Ningte in i thu i ngai lo manin, 9Saklam ai mite pawl le i hnenum Babilon kumpibawipa Nebukhadnezzer khiah kawih tuh ai, he ram le a songai umtute le a hiang cingkim ai umtu mite tawng tuhin kawih tuh ing. Amahte khiah a veksenin hnawmcan tuh sio ai amahte khiah ngaihsun urkul le mi ai zauhsuam hnak le a catlo in aisu khai um lo hmun ah cang ruai tuh ing. 10Ciazolo ah amahte songah puaihnak aw le anghnak aw le mohoitu pa aw le monu aw le lungrial pauhnak aw le mai-inn var khai um tuh lo i. 11Cen he ram khiah a pumpalah ah aisu khai um tuh lo ai ngaisun urkul ram cang tuh i. He mite in Babilon kumpibawi khiah kum sawm sarih song a naper sah tuh i.

12Kum sawm sarih bo fangin, Babilon kumpibawi le a ram le Khaldean te ram khiah amahte sualhnak manin cawh tuh ing. Cen cia ram khiah a zomzet in aisu khai um tuh lo i.’ ti in BAWIPA in rel i. 13Ciamanin Jeremiah in ram hmuahhmuah ca ai prawfet thu relhnak khiah ca-uk songah khumhnak bangin, cia ram ca ai i relhnak khiah khim ruai tuh ing. 14Amahte in khai mi phun dang tamngai le kumpibawi tamngai te na khiah per sah tuh i. Kaimah in amahte khiah amahte kut ai perhnak na bang in tham tuh ing.’ ti in ti i.” ti in rel i.

15Ziangmanti fangin Israel mite Pathian BAWIPA in i hnenah, “He i kut ai i thinrawhnak capittizu khuat khiah lang tulai, kaimah in na feh ruai hmun ramte khiah ding ruai tu. 16Amahte in ding tuhai kham tuh ai amahte lakah i hlathnak vangsau manin amahte khiah am tuh i.” ti in i rel i. 17Ciafangin kai khai cia khuat khiah BAWIPA kut songin langai, BAWIPA ai i feh ruai hmun ram hmuahhmuah ah ding ruai ing. Ciate khiah 18Jerusalem le Judah ramai khuate le a kumpibawite le a bawite khiah zaikhai um tuh lo in le ngaihsun urkul le mi zauhsuam hnak le mite awrsia camhnak khiah tunnia ah khim bangin, cang tuhin ding ruai ing. 19Izip kumpibawi Pharoah le a hnenumte le a bawite le a minungte veksen; 20a rawi bial mi phun caangcaang le Uz ramai kumpibawite hmuahhmuah le Filistin ramai kumpibawi hmuahhmuah (Ashkelon, Kaza, Ekron le Ashdod ai taanghnak mite); 21Edom, Moab, le Ammon mite; 22Tyre ai kumpibawite hmuahhmuah, Sidon kumpibawi hmuahhmuah, tipui ralkhat lamai tikulh ramai kumpibawi hmuahhmuah; 23Dedan, Tema, Buz, le a hla ber ramai umtute; 24Arabia kumpibawite le nelrawn songai a rawi bial mi phun caang caang le; 25Zimri kumpibawite veksen, Elam kumpibawite veksen le Medes te kumpibawi veksen; 26Saklam a hla le a nong ai kumpibawite le laivum pumpalah ai kumpibawite khiah ding ruai i. Sheshak kumpibawi in khai amahte hnua in cia khuat khiah ding tuh i.

27Ciamanin amahte hnenah, ‘Israel mite Pathian, vancung mite BAWIPA in, “Ding in ning kham tu selai ning awk tu seh. Ning lakah vangsau hlat tuh ing. Ciamanin ning tlu tuh ai tho tuh nawn lo i si.” ti in ti i.’ ti in rel tu. 28Amahte in na kut ai khuat khiah ding nuam hlahlekhaw, amahte hnen ah, ‘Vancung mite BAWIPA in, “Ding tuh rori i si. 29Ziangmanti fangin i hming ai kohnak he khua ah hnophnak hleng ruai pan tuh ing. Ciaman in ningte khiah cawh lo in um thill tuh i sim? Ziangmanti fangin laivum ai umtu mite veksen vumah vangsau hleng ruai tuh ai ningte khiah cawh lo in um tuh lo i si.”ti in BAWIPA in ti i.’ ti in rel tu.

30Ciamanin amahte hnenah he prawfet thu khiah rel tulai, amahte hnenah:

   ‘Vancung in BAWIPA in huk tuh i.
A cianghlim a umhmun in a aw suah tuh i.
A cawm ngai in a tute lakah huk tuh i.
Capitti rialtute bangin, amah in
Laivum ai umtu mite lakah au tuh i.

31 Laivum a tong tianah aw khiah hleng tuh i.
Ziangmanti fangin BAWIPA in laivum mite
thawn hauhnak nai i.
Minung hmuahhmuah hnenah a thu khiah rel tuh i.
Amah in mi sualte khiah vangsau in rek
tuh i.’ ti in BAWIPA in rel i.” ti in rel tu.

32 Vancung mite BAWIPA in,
“Sik tuu-ih. hnophnak khiah
Mi phun khat hnenin mi phun khat hnenah hleng tuh i.
Khuahu lian ngai khiah laivum a hla ber letlo in hleng tuh i.

33 Cia nia ah BAWIPA ai rekhnak mite khiah

laivum khat lamin khat lam tian in um tuh i. Amahte khiah aisu in khai kah tuh lo i. Khawm khai khawm tuh lo i. Vui khai vui tuh lo i. Amahte khiah laivumah ek bangin cang tuh i.

34 Tukhalte lungsia in kap tuu-ih.
Tu te konghoitute,
Vutkuang songah taal tuu-ih.
Ning rek cu le ning piak cu khim i hang.
A mankhung bel bangin ning tlok tuh i.

35 Tukhalte in tlan hmun nai tuh lo i.
Tu te konghoi tute khai luat ngah tuh lo i.

36 Tukhalte aw le tu te konghoi tu te
kaphnak khiah za tuh i.
Ziangmanti fangin BAWIPA in amahte
hampa vuandum khiah rok sah sio i.

37 BAWIPA a thinraw ze manin,
Tu te leng hmun khiah hnawmcan sio i.

38 Chintit bangin a kua khiah hlum i.
Amahte nemhtu pa riahsia ze manin le
A thinraw ze manin,
Amahte ramah aisu khai um nawn lo i.” ti in rel i.

<<  JEREMIAH 25  >>