Jeremiah 23

<<  JEREMIAH 23  >>

1BAWIPA in, “I hampa vuandum ai i tu te rek tute le vai ruai tu tukhalte hnenah rimsu hnak hleng tu seh.” ti in ti i. 2Ciamanin i tute rongpaihtu tukhalte lakah Israel BAWIPA Pathian in, “Ningmah in i tute khiah vai ruai sio i si. Ningmah in amahte khiah hnawt sio ai a kungniu in khal lo i si. Ciamanin ning bawnhnak manin a pha lo ning kawih sah tuh ing.” ti in BAWIPA in rel i. 3“Ikhalselai ram caang ah i hnawt hnak a taanglai hnak tute khiah kaimah in khawm leh tuhai, tu dumah tlun leh tuh ing. Ciafangin amahte khiah khang tuh ai zaai tuh i. 4Amahte rongpaih tu tuhin tukhaltute dah tuh ing. Ciafangin amahte in lau tuh lo ai thin khai hnawm tuh lo i. Cen zaikhai sam tuh lo i.” ti in BAWIPA in rel i.

5  BAWIPA in, “David songin
Dikcanghnak ThingKak pakhat suak
ruaihnak cu khiah khim i hang.
Kumpibawi pakhat in uk tuh ai khangso tuh i.
Amah in laivumah a hmanin thukhan tuhai
dikcanghnak khiah khim ruai tuh i.

6  A san songah Judah in ohnak ngah tuh i.
Ciafangin Israel mite khai
thinmuang niu in um tuh i.
Amah khiah he mi hming in ko tuh i:

KIN DIKCANGHNAK BAWIPA.

7BAWIPA in, “Ciamanin amahte in, ‘Israel minungte khiah Izip ramin suahtu BAWIPA nung song hmuah in,’ ti in rel tuh nawn lo ai, 8I hnawt hmun ram hmuahhmuah in le saklam ram in Israel mite tesin fate suahtu BAWIPA nung song hmuah in.’ti in relhnak nia khiah khim i hang. Amahte khiah amahte ram ah um leh tuh i.” ti in rel i.

9  Prawfette manin i songai i thin khiah khoi i.
I ruh a veksenin hlin i.
BAWIPA manin le a cianghlim a thute manin,
Zuri pa bang ing.
Capittizu thawn kham tu mi pa bang ing.

10 Ziangmanti fangin ram songah nulepa
sualtu dim lio in um i.
Awrsia cukcamhnak manin cia ram in
lungsia in kap i.
Nelrawn lakai a mawi hmunte khai ro berh i.
Amahte nundan khiah a sia i.
Amahte tha khai hman lo i.

11 “Ziangmanti fangin prawfet le phungkite
khiah a panih in sual rauh i.
I inn songah amahte sualhnak khiah tawk
sah ing.” ti in BAWIPA in rel i.

12 “Ciamanin amahte lampui khiah
a naal ngai lampui bang tuh i.
Khuathim lakah amahte khiah hnawt tuhai
cia lampui songah bah tuh i.
Amahte cawh kum ah amahte vumah
hnophnak hleng ruai tuh ing.” ti in BAWIPA in ti i.

13 Samaria ai prawfette lakah he bang voihnak hmu ing:
Baal hming in prawfet thurel ai
I minung Israel mite khiah khelh ruai i.

14 Cen Jerusalem ai prawfette lakah khai a sia rauh hmu ing:
Amahte in nulepa sualhnak bawn ai thudon in nung i.
A pha lo bawntute kut khiah tha pe i.
I hmai ah amahte khiah Sodom bang i.
A songai umtu te khiah Kawmawrrah mite bang i.

15 Ciamanin prawfette thawn senghnak thu ah vancung mi BAWIPA in,

   “Amahte khiah rong kha ei ruai tuh ing.
Nikkha bang ti ding ruai tuh ing.
Ziangmanti fangin Jerusalem ai prawfette hnenin
Sualhnak khiah ram veksen songah feh zo i.” ti in rel i.

16 Vancung mite BAWIPA in,

   Ning hnenah prawfet thurel tu prawfette thu khiah ngai mah ih.

   A lovang ning cang ruai i.
Amahte thin songai hmuhnak thu khiah ning rel i.
BAWIPA kaa songai suakhnak thu ning rel lo i.

17 Nau i tat tute hnenah a zomzet in,
‘BAWIPA in, “Thinnuam in um tuh i si.’ti in rel i.”ti in rel i.
Cen amahte ruathnak bang ai vak tu hmuah hnenah,
‘Ning vumah a pha lo zaikhai hleng tuh lo i.’ti in rel i.” ti in ti i.

18 Ikhalselai amahte aisu ber in BAWIPA hmai ah ding in,
BAWIPA thu khiah hmu in za pa?
Aisu ber in ngai in za pa?

19 Sik tuu-ih. BAWIPA khuahu khiah a rauhngai in hleng tuh i.
Cia khuahu pui khiah misualpa lu vumah a sia ngai in hleng tuh i.

20 BAWIPA in a thin song ai ruathnak bangin a bawn sio hlanlo,
BAWIPA thinrawhnak khiah let leh tuh lo i.
Tunhnua ah a ciang niu in ling leh tuh i si.

21 He prawfette khiah hlat napui lo ai, amahte khiah dawp i.
Amahte hnenah pong napui lo ai, amahte in prawfet thurel i.

22 Ikhalselai amahte khiah i hmai ah ding in,
I minungte hnenah i thu khiah rel ta selai,
Amahte a pha lo lampui in let tuh ai,
A pha lo khiah bawn awl tuh napui i.

23 BAWIPA in, “A nongniu ram lek Pathian ing?
A hlapui ram te Pathian khai i lo ing?” ti i.

24 BAWIPA in, “I hmu thill thai lo in,
a thupniu in aisu relh thill tu um awm?” ti in ti i.
BAWIPA in, “Van le laipua khiah dim lo ing?” ti in ti i.

25 I hming in thudon prawfet thu rel tu prawfette in, “Mang man ing. Mang man ing.” ti ai relhnak khiah zazo ing. 26Prawfet thudon reltu prawfette thin songai he khiah zaicam tian um tuh i? Amahte khiah amahte thinlung ai zawlhnak prawfette i. 27Amahte in amahte mang khiah a ompui caang rel ai, a paate in Baal bia in i hming khiah hai awng bangin, i hming hai ruai tuhin rel i. 28Mang man tu prawfet in a mang khiah rel tu seh. Cen i thu rel tu in i thu khiah a hman niu in rel tu seh. 29“I thu khiah mai bang i lo im? Lungto khiah zaan sio ai khoi ruaitu haibul bang i lo im?” ti in BAWIPA in ti i.

30 BAWIPA in, “Ciamanin a ompui hnenin i thu khiah ru sahtu prawfette lakah i raw i.” ti i. 31 “Cen amahte kaa thawn, ‘BAWIPA in rel i.’ ti ai reltu prawfette lakah i raw i.” ti in BAWIPA in rel i. 32BAWIPA in, “Thudon mang manhnak thurel tu prawfette lakah i raw i. Amahte in i minungte khiah thurel ai ruat lo in thudon relhnak in khelh ruai i. Ikhalselai amahte khiah kaimah in hlat lo ing. Ruai khai ruai lo ing. Ciamanin i minungte khiah hnempui tuh bul lo i.” ti in ti i.

33 “Ciamanin, he mite le prawfette le phungkite pakhat khat in ningte khiah, ‘BAWIPA relhnak thu khiah zai i?’ ti in ning zawt lekhaw, ‘Zai thu maw? BAWIPA in ning zam tuh ing ti i.’ ti in sawn tuu-ih.”ti in BAWIPA in rel i. 34BAWIPA in, “ ‘BAWIPA relhnak thu.’ ti in reltu prawfet le phungki le mi pakhat khat khiah amah le a innkua in cawh tuh ing. 35Ciamanin ning veksen in ning ompui hnenah le ning unau hnenah, ‘BAWIPA in kontih in sawn i? BAWIPA in kontih in rel i?’ ti in rel tuh i si. 36Ikhalselai Pathian thu khiah rel tuh tau lo i si. Ziangmanti fangin aisu hmuah in amah relhnak khiah Pathian thu bang in rel i. Ikhalselai ningte in kin Pathian, vancung mite BAWIPA, a nung Pathian thu khiah a lehlawk in rel ngio i si. 37Prawfet hnenah, ‘BAWIPA in kontih in na sawn pa? BAWIPA in kontih in rel pa? ti in zawt tu. 38Ikhalselai ningte in, ‘BAWIPA thu.’ti in rel i si. Ciamanin, BAWIPA in, ‘Ningte in, “BAWIPA thu.” ti in rel i si. “Ningte in, ‘BAWIPA thu.’ti in rel mah ih.” ti in ning hnenah hlat zo napui ing. 39Ciamanin kaimah rori in ningmah khiah ning hai tuhai ning zam tuh ai ningmah le ning paa te hnenah i pe hnak he khua khai i hmun in lon tuh teu ing. 40Kumzangza zauhsuamhnak le a hai thill lo a catlo zakthi hnak khiah ning vumah hleng ruai tuh ing.’ ti in rel i.

<<  JEREMIAH 23  >>