Nehemiah 8

<<  NEHEMIAH 8  >>

1Ciafangin Israel mite khai Ti Dawngkham hmai ai tualvan ah a veksenin minung pumkhat bangin hmunkhat in khawm tlang ai, cazi Ezra khiah Bawipa in Israel mite ruaihnak Moses Upadi dan Ca-uk kawih ruai i. 2Ciamanin phungki Ezra in cia Upadi Dan ca-uk khiah, pawlpui pasal le nupui le a ling thai te hmuahhmuah hmai ah hla sarih ni khat nia ah kawih i. 3Ciafangin amah in cia ca-uk khiah Ti Dawngkham hmai ai tualvan ah zing ai panin sun tian, pawlpui pasal le nupui le a ling thai te hmuahhmuah hmai ah siar i. Ciafangin mi veksenin cia Upadi Dan ca-uk songai siarhnak khiah a kungniu in ngai tlang i. 4Ciamanin Ezra khai amahte in cia ca ai thingtlep thawn sahnak cabuai vumah ding i. Cen a kiahhan lam ah Mattithiah, Shema, Anaiah, Urijah, Hilkiah, le Maaseiah ding ai a kekeh lamah Pedaiah, Mishael, Malkhijah, Hashum, Hashbadana, Zekhariah le Meshullam ding i. 5Ezra khai mi zapui vumah ding ai mi veksen hmuh in cia ca-uk khiah hong i. Ciatih in ca-uk hong fangin mite khai a veksenin tho ai ding i. 6Ciafangin Ezra in a lian Pathian, Bawipa khiah hmuifu bur i. Ciafang in mi veksen in amahte kut khiah tung ai, “Amen, Amen!” ti in ti i. Ciafangin anite khai amahte lu khiah ut ai Bawipa khiah bia i. 7Cen Jeshua, Bani, Sherebiah, Jamin, Akkub, Shabbethai, Hodijah, Maaseiah, Kelita, Azariah, Jozabad, Hanan, Pelaiah le Levi mite in khai mite khiah cia Upadi dan khiah cuk i. Cen mite khai amahte umhmun ten ah ding i. 8Amahte in Pathian Upadi Dan khiah a ciang ngai in siar ai mite in a siarhnak khiah ling sah thai in, a dikbe khai let sah i.

9Ciafangin mi-uktu Nehemiah le phungki le cazi Ezra le mite thucuk tu Levi mite in mi veksen hnenah, “Tunnia khiah Bawipa ning Pathian hmai ah a cianghlim i. Ciamanin lungsia in kap mah ih.” ti in rel i. Ziangmanti fangin amahte in Upadi Dan thu za fangin, mi veksenin kap i. 10Ciafangin amah in amahte hnenah, “Feh tu i lai, a thau khiah ei in a hlum khiah ding tuu-ih. Cen a nai lote khai pe tuu-ih. Ziangmanti fangin tunnia khiah kin Bawipa hmai ah a cianghlim nia i. Ciamanin lungsia mah ih. Ziangmanti fangin Bawipa khiah ning lakah ang manin tha ning hat i.” ti in rel i. 11Ciamanin Levi mite in amahte veksen khiah thinnuam ruai ai, “A dapniu in um tuu-ih. Ziangmanti fangin tunnia khiah a ciang hlim nia i. Lungsia mah ih.” ti in rel i. 12Ciafangin mite khai a veksenin rong ei le ding tlang ai midangte khai sel ai ang ngai in um tlang i. Ziangmanti fangin amahte in amahte hnenah relhnak thu khiah ling sah i.

13Ni nih nia fangin, mi veksen songai mi upate khiah phungkite le Levi mite kawmin, cazi Ezra hnenah Upadi Dan thu ling nuam in khawm tlang i. 14Ciafangin Israel mite khiah hla sarihhnak puai tengin buk songah um tuhai, 15amahte khua ah le Jerusalem ah, “Mual vumah feh tu i lai, oliv thingkakte le thau thingkakte le myrtle thingkakte le ung kakte le a hnah nai thingkakte khiah lai songah ngan hnak bangin, buk sa tuhin kawih tuu-ih.” ti in Bawipa in Moses ruaihnak thu khiah Upadi Dan songah nganhnak bangin amahte in tawk i. 16Ciafangin anite khai feh ai cia thingkakte khiah kawih ai buk sa i. A hrekkhatte in amahte innphu vumah sa i. A dangte in amahte tualvan le Pathian inn tualvan le Ti Dawngkham tualvan le Efraim Dawngkham tualvan ah sa i. 17Ciamanin ram dangah raalte ai pom awnghnakte khai buk sa ai buk hnia ah to tlang i. Ziangmanti fangin Nun fapa Joshua san ai panin cia nia tian Israel mite in ciatih in bawn awng lo i. Ciafangin amahte khai ang rauh i. 18Cen amah in Pathian Upadi Dan Ca-uk song ai thu khiah nisiar in a ham ai panin a bo tian siar i. Cen amahte puai khiah ni sarih song bawn i. Ni riat nia fangin anite khai a dan bangin Pathian khiah bia tuhin pumkhawm i.

<<  NEHEMIAH 8  >>

Recent Posts