Nehemiah 5

<<  NEHEMIAH 5  >>

1Ciafangin mi tamngai khiah a nute kawmin amahte unau Judah mite lakah thinraw ngai i. 2Ziangmanti fangin a hrekkhatte in, “Kin fapa le kin fenute kawmin kin tam ngai i. Ciamanin kin thi tuh lo in rong ei tuh rong kin kul i.” ti in ti i. 3Cen a hrekkhatte in, “Cen rian tlung manin, rong laihnak tuhin, kin lo le kin vuandum le kin innte khiah rinsan in tangka pu zo i ing.” ti in rel tu khai um i. 4Cen a hrekkhatte in, “Cen kin lo le vuandum ca in kumpibawipa siahkhuai pe tuhin tangka pu zo i ing. 5Kin pum le kin sa khiah kin unaute thawn bangpah napui ai, kin fapa le kin fenute khiah mi cengfa cang ruai kul bel i ing. Cen kin fenu hrekkhatte khai mi cengfa in um zo ai mi dangte in kin lo le kin vuandumte khiah kin ping sah zo manin, amahte khiah tlanh ben lo i ing.” ti in rel tu khai um i.

6Amahte relhnak le amahte thinrawhnak thu khiah i za fangin, thin i raw rauh i. 7A thukngai in i ruat ben fangin, mi bawite le mi upate khiah, “Ning veksenin ning unaute hmunin a miat lang i si.”ti in hau ing. Ciamanin amahte thurel tuhin mi tamngai pumkhawm ruai ing. 8Ciafangin amahte hnenah, “Kin ben zah in mi phun dangte hnenah zuarhnak kin unaute khiah tlan leh i sing. Ciamanin ning unau khiah amahte in kin hnenah zuar leh tuhin, amahte khiah zuar peupeu i sim?” ti in zawt ing. Ciafangin amahte in pong tuh nai lo manin dapkhep in um i. 9Ciafangin kai in, “Ning bawnhnak khiah pha lo i. Kin raalte mi phun dangte in hnih kin cip ai zauh kin suam manin, kin Pathian khiah kih kongin nung tuh lo i sim? 10Kaimah in khai i unaute le i hnenumte kawmin amahte khiah tangka le rong te khiah put ing. A miat lang awl nga sing! 11Tunnia ah amahte lo le amahte capit vuandum le amahte oliv vuandum le amahte inn khiah tangka le rong le capittizu thar le thau zakhat songah a miat pakhat thawn rul leh tuu-ih.” ti in ti ing. 12Ciamanin amahte in, “Rul leh tuh i ing. Amahte hnenin zai khai ngen tuh lo i ing. Na relhnak bangin bawn tuh i ing.” ti in ti i. Ciafangin kai khai phungkite khiah ko ai, amate in he thukham bangin bawn tuhin thukham ruai ing. 13Ciafangin i thilthuam khiah thiing ai, “He thukham bang ai bawn lo tu pa khiah Pathian in a inn le a naihnak hmuah songin lo thiing tu seh. Hetih bangin thiing in bung tu sio seh.” ti in ti ing. Ciafang pawlpui a veksen in, “Amen!”ti in ti ai Bawipa khai cuan i. Ciafangin mirunpui in he thukham bangin bawn i.

14Ciahlai ah, amahte uktu tuhin Judah ramah i dah ai panin, Kumpibawipa Artazazi ukhnak kum kul ai panin kum sawmthum le panih tian kum hlainih song i unaute le kaimah in mi-uk rong khiah ei sah lo i ing. 15Ikhalselai i hlan ai mi-ukte in mite khiah thilrit phurh ai amahte hnenin rong le capittizu khiah, ngun shekel sawmli kawm in lang i. A hnenumte rinin mite vumah bawi cang i. Ikhalselai kai tu Pathian kih manin, ciatih bangin bawn lo ing. 17Ciahlai ah i cabuai ah kin hiang ai ram dang mi siar lo Judah mite le mi-uktute za le sawmnga khai rong ei de i. 18I ca ai ni khat ah suanghnak rong khiah kawlpaw pakhat, a pha ber tu paruk le ar te suang de i. Cen ni ha caang fangin, capittizu a phun caang caang khai a dim in i dah sah i. Inapui ai he minungte khiah harsa ze manin, mi-uk ca ai rong khiah ngen lo ing. 19I Pathian, he mite ca ai i bawnhnak bangin, a pha in lo i hih tu law!

<<  NEHEMIAH 5  >>

Recent Posts