1 Samuel 3

<<  1 SAMUEL 3  >>

1Ciafangin tlangval niu Samuel khai Eli hmai ah Bawipa naper sah i. Ciateng in Bawipa hnenin thu a tlawm niu lek hleng i. Cen Bawipa hnenin hmuhhnak thil khai um bial lo i. 2Ciafangin Eli khai a umhmun ah zau fangin, a mit khai mal ria manin khua hmu cuam lo fang in, 3cen Pathian thingkuang umhmun tabernacle songai Pathian mei-var dit hlanah, Samuel khai mitmu teng fangin, 4Bawipa in Samuel khiah ko i. Ciafangin Samuel in, “Heta ah ing.” ti in awi i. 5Ciamanin ani khai Eli hnenah dawp ai, “Heta ah ing, ziangmanti fangin i ko i si?” ti in ti i. Eli in, “Na ko lo ing, it tu hlen.” ti in sawn i. Ciamanin Samuel khai feh ai it leh i. 6Ciafangin Bawipa in ko leh thio ai,”Samuel.”ti in ko i. Ciamanin Samuel khai Eli hnenah kawi ai, “Heta ah ing, ziangmanti fangin i ko i si?”ti in ti i. 7(Ciateng in Samuel in Bawipa khiah ling ngaingai lai lo i. Cen Bawipa thu khai amah khiah ling ruai lai lo i.) 8Ciafangin Bawipa in Samuel khiah a velthumhnak ko i.  Samuel khai tho ai Eli hnen ah kawi ai, “Heta ah ing, ziangmanti fangin i ko i si?”ti in ti i. Ciafangin Eli in naupang pa khiah Bawipa in ko i, ti khiah ling i. 9Ciamanin Eli in Samuel hnenah, “Feh in it leh tu thio lai Amah in na ko leh thio lekhaw, ‘I rel tu, Bawipa . Na hnenum in na ngai ing.’ ti in ti tu.” ti in rel i. Ciamanin Samuel khai a ithmun ah kawi ai it i.

10Ciafangin Bawipa khai Samuel hnenah kawi in ding ai vel dang bangin, “Samuel! Samuel!” ti in ko i. Ciafangin Samuel in, “I rel tu, Bawipa. Na hnenum in na ngai ing.” ti in ti i. 11Ciafangin Bawipa in Samuel hnenah, “Sik tu! Israel ah thil pakhat bawn tuh ing. A za tute hmuah in a  bil panih khiah thing tuh i. 12Cia nia ah Eli innkua thu i relhnak bangin a pan in a bo tian Eli hnenah a vekin bawn tuh ing. 13Ziangmanti fang in amah in a fapate sualhnak khiah ling napui ai amah in a fate khiah tiam lo manin innkua khiah cawh tuh ing ti in rel zo ing. 14Ciamanin Eli innkuate hnenah thukham zo ing. Eli innkuate sualhnak khiah zaikom in khai raithawi le a hlute thawn khuksah thill tuh lo i.” ti in rel  i.

15Ciamanin Samuel khai zing tian taal hlen le zing fangin Bawipa inn dawngkham khiah hong i. Samuel in cia a hmuhnak thu khiah Eli rel ngam lo i. 16Ciafangin Eli in Samuel khiah ko ai, “I fapa, Samuel!” ti in ti i. Samuel in, “Heta ah ing.” ti in sawn i. 17Ciafangin Eli in, “Bawipa in zai thu na rel pa? I hmun in thup mah. Amah ai na relhnak hmuah khiah i hmunin thup lesikhaw, Bawipa in na cawh tu seh.” ti in ti i. 18Ciafangin Samuel in Eli khiah a veksen in rel ai pakhat khai thup lo i. Ciafang Eli in, “Amah khiah Bawipa i.  A nuamhnak bangin bawn tu seh.” ti in ti i.

19Ciatih in Samuel khai khang ai, Bawipa khiah amah thawn um ai a thu pakhat bang khai laipua ah tlok ruai lo i. Ciafangin Israel mite Dan ai panin Beersheba tianin Samuel khiah Bawipa prawfet i hang ti in ling i. 21Ciafangin Bawipa khiah Shiloh ah daak leh thio i. Ziangmanti fangin Bawipa in a thu thawn amah veve khiah Samuel hnenah  ling ruai i.

<<  1 SAMUEL 3  >>

 

Recent Posts